• Studenți români de pretutindeni
  • Studenți non-EU
  • Studenți din EU

Studenți români de pretutindeni

Conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, începând cu anul universitar 2017-2018, la programe de studii acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu cu predare exclusiv în limba română, românii din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria, pot beneficia de:

1.) locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităţilor de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii şi a capacităţii de şcolarizare, conform prevederilor legale în vigoare şi în baza oportunităţii identificate de instituţiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni şi conform Hotărârii Guvernului nr.16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României.

2.) locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităţilor de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii şi a capacităţii de şcolarizare, conform prevederilor legale în vigoare şi în baza oportunităţii identificate de instituţiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni şi conform Hotărârii Guvernului nr.16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României.

 Anul pregătitor de limba română: românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de licență, masterat și doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Anexa 1 Instituţiile de învăţământ superior organizatoare a anului pregătitor de limba română). Cei care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului european comun de referinţă pentru învăţarea limbilor.  Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române. 

Admiterea la studii universitare a candidaţilor:

  • Pentru studii universitare de LICENȚĂ:

 - Conținutul dosarului de candidatură și etapele procedurii de admitere pot fi consultate aici.

  • Pentru studii universitare de MASTERAT:

 - Sunt eligibili pentru înscriere la concurs românii de pretutindeni care au absolvit programe de studii de licenţă acreditate.

 - Lista documentelor dosarului de admitere și conținutul probelor concursului de admitere pot fi consultate aici.

 

Înscrierea candidaților: 
17 - 20 Iulie 2018, orele 10.00 - 13.00, sala 21, AMGD
* poate fi realizată și online prin transmiterea documentelor pe adresa de mail: relatii.externe@amgd.ro
 
Probele Testului de aptitudini: 
23-27 Iulie 2018 - Facultatea de Interpretare Muzicală: Instrumente și Canto, Artele Spectacolului Muzical
30 Iulie - 2 August 2108 - Facultatea Teoretică: Muzică, Music in English, Compoziție, Muzicologie, Dirijat
 
Documentele necesare: 
  - Fișă de înscriere tip (de la DRE) 
  - Copia certificatului de naștere și căsătorie (dacă este cazul) 
  - Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul (copie după primele 3 pagini) 
  - Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal
  - Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite
  - Patru fotografii ¾ color (tip buletin) 
  - Copii ale diplomelor de laureat, concursuri (pentru cadidații de la Facultatea de Interpretare) 
  - Adeverință medicală tip (examen foniatric) – pentru candidații de la Specializarea Canto) 
  - Dosar plic
 
* Toate documentele trebuie să fie însoțite și de original în momentul depunerii dosarului.

 

Anexe și alte informații:

Anexa 1 - Lista Instituțiilor de învățământ superior care organizează anul pregătitor pentru învățarea limbii române

Anexa 2 - Cerere de înscriere în învățământul superior de stat din România

Anexa 3 - Declarație privind apartenenţa la identitatea culturală română

Anexa 4 - Formular de confirmare a locului de studii

Anexa 5 - Lista diplomelor care dau accesul la studii de licență

Ordin privind aprobarea Metodologiei de școlarizare

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

Regulament AMGD privind admiterea și școlarizarea românilor de pretutindeni

Repartizarea locurilor pe specializări și țări - Licență

Numar de locuri Licenta

Repartizarea locurilor pe specializări și țări - Master

Numar de locuri Master

Adresa MEN admitere studenti straini

 

http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni 

Studenți non-EU

Conditii de eligibilitate:

Pot accede in sistemul national de invatamant persoanele din state terte UE care:

1. au documente care atesta cetatenia statului de provenienta si care solicita inscrierea la studii in Romania pe cont propriu valutar;

2. au acte de studii eliberate de institutii de invatamant recunoscute in tara de provenienta;

3. si-au depus dosarul in termenul stabilit;

4. au optat pentru o institutie de invatamant de stat sau particular acreditata si o specializare/un program de studii acreditata/acreditat;

5. au acceptul unitatii/institutiei de invatamant unde doresc sa studieze.

 

Conditiile specifice:

-promoveaza testele de aptitudini organizate pentru invatamantul superior de arta, dupa primirea scrisorii de acceptare la studii;

-promoveaza concursul de admitere la doctorat, dupa primirea scrisorii de acceptare la studii.

Cetatenii straini din state terte UE sunt inscrisi in invatamantul universitar si postuniversitar doar dupa absolvirea anului pregatitor sau pe baza certificatului care atesta cunoasterea limbii romane.

 Mai multe detalii referitoare la anul pregatitor

Metodologie pentru primirea la studii și școlarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învățământul de stat si particular acreditat din România

Lista instituţiilor de învăţământ superior care organizează anul pregătitor pentru învăţarea limbii române

 

  • Inscrierea la studii universitare de licenta

Dosarul de inscriere se va depune direct la facultatea unde se doreste continuarea studiilor, si va contine urmatoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completata la toate rubricile, in doua exemplare;

b) actul de studii - copie si traducere legalizata - care permite accesul persoanei in cauza pentru forma respectiva de invatamant (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);

c) foile matricole - copii si traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate si programa analitica, in cazul candidatilor care solicita echivalarea unor perioade de studii;

d) certificatul de nastere - copie si traducere legalizata;

e) copie de pe pasaport - valabil cel putin 6 luni dupa data la care este eliberata scrisoarea de acceptare la studii;

f) certificatul medical (intr-o limba de circulatie internationala) care sa ateste faptul ca persoana ce urmeaza a se inscrie la studii nu sufera de boli contagioase ori alte afectiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

  • Inscrierea la studii universitare de masterat

-pot candida absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta cu o durata similara pentru respectiva specializare din Romania, astfel incat ciclul I si ciclul II sa cumuleze minimum 300 ECTS.

Dosarul de candidatura se va depune direct la facultatea unde se doreste continuarea studiilor, si va contine urmatoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completata la toate rubricile, in doua exemplare;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie si traducere legalizata;

c) actul de studii - copie si traducere legalizata - care permite accesul persoanei in cauza pentru forma respectiva de invatamant (diploma de licenta sau echivalentul acesteia);

d) foile matricole - copii si traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;

e) certificatul de nastere - copie si traducere legalizata;

f) copie de pe pasaport - valabil cel putin 6 luni dupa data la care este eliberata scrisoarea de acceptare la studii;

g) certificatul medical (intr-o limba de circulatie internationala) care sa ateste faptul ca persoana ce urmeaza a se inscrie la studii nu sufera de boli contagioase ori alte afectiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

  • Inscrierea la studii universitare de doctorat

- pot candida numai absolventii cu diploma de master sau echivalenta acesteia - si anume diploma de absolvire ori de licenta a absolventilor invatamantului superior de lunga durata din perioada anterioara aplicarii celor 3 cicluri tip Bologna.

Dosarul de candidatura se va depune direct la facultatea unde se doreste continuarea studiilor, si va contine urmatoarele documente::

a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completata la toate rubricile, in doua exemplare;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie si traducere legalizata;

c) actul de studii - copie si traducere legalizata - care permite accesul persoanei in cauza pentru forma respectiva de invatamant (diploma de licenta si diploma de master, dupa caz, sau echivalentul acestora);

d) foile matricole - copii si traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;

e) certificatul de nastere - copie si traducere legalizata;

f) copie de pe pasaport - valabil cel putin 6 luni dupa data la care este eliberata scrisoarea de acceptare la studii;

g) certificatul medical (intr-o limba de circulatie internationala) care sa ateste faptul ca persoana ce urmeaza a se inscrie la studii nu sufera de boli contagioase ori alte afectiuni incompatibile cu viitoarea profesie

 

Dupa incheierea procesului de selectie, in vederea inmatricularii, candidatii admisi vor prezenta documentele din dosarul de candidatura, in original, vizate spre autentificare de ambasada Romaniei din tara emitenta sau apostilate Haga, daca studiile precedente nu au fost efectuate in Romania, intr-o tara a Uniunii Europene, ori in conformitate cu acordurile de asistenta juridica incheiate de Romania cu state terte.

Mai multe detalii despre metodologia pentru primirea la studii a cetatenilor din state terte

Metodologie pentru primirea la studii și școlarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învățământul de stat si particular acreditat din România 

Taxele de scolarizare sunt prevazute in ORDONANTA nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, in valuta, a cetatenilor care studiaza pe cont propriu in Romania, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetian

Studenți din EU

Conform Legii 316/12.07.2006, cetățenii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European şi Confederația Elvețiană, au acces la studii în aceleaşi condiții ca si cetățenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Aşadar, în cazul înscrierii la Academia de Muzica „Gh. Dima”, candidaţii din Uniunea Europeana vor trebui sa parcurgă cele doua etape:  

  1. recunoaşterea studiilor efectuate în altă ţară europeană decât în România, urmată de
  2. concursul de admitere, la care vor beneficia de aceleaşi condiţii de concurs ca şi cetăţenii români (vezi procedura de admitere)

 

Limba de studiu

În cadrul Academiei de Muzică „Gh. Dima”, studiile se vor efectua în limba română.

În cazul în care candidatul cunoaște limba română dar nu posedă un certificat care să ateste aceste cunoştinţe, candidatul va avea posibilitatea să îl obţină în urma unui examen în cadrul centrelor abilitate (menţionate în anexa la Metodologia pentru primirea la studii şi şcolarizarea  cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România). Lista cu institutiile de invatamant superior acreditate sa organizeze an pregatitor o gasiti aici: Lista facultati acreditate sa organizeze an pregatitor

Numai după ce candidatul trece acest examen va fi acceptat în primul an de studiu.

În caz contrar, candidatul va trebui să urmeze anul pregătitor pentru învăţarea limbii române. În anul pregătitor în primul semestru se învaţă limba română ca limbă străină, iar în al doilea semestru studenţii îşi însuşesc cunoştinţe corelate cu profilul viitoarei pregătiri academice.

Persoanele care dovedesc cu documente că au urmat cel puţin 4 ani de studii în limba română nu mai trebuie să susţină acest examen.

 

Recunoasterea si echivalarea studiilor

Candidații care au obținut diplome finale de liceu în altă țară europeană decât in România, trebuie să obțină echivalarea studiilor de la Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educației Naţionale (M.E.N.), care va efectua echivalarea studiilor efectuate în statele Uniunii Europene pentru cetățenii din țările membre ale U.E., ale Spațiului Economic European şi ale Confederației Elvețiene, şi va emite Adeverința de Echivalare.

Dosarele pentru recunoașterea studiilor efectuate în străinătate vor fi transmise prin curier/poștă la M.E.N. / C.N.R.E.D. cu maximum 15 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere (data registraturii M.E.C.T.S.). Doar după primirea Adeverinței de recunoaștere a studiilor se vor putea înscrie la facultățile optate.

Dosarele pentru recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate se pot depune şi la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, biroul Secretarului şef, de unde se vor transmite către C.N.R.E.D. prin intermediul Poştei Militare. Depunerea dosarelor la AMGD trebuie să se facă cu cel puţin o lună înaintea datei limită de înscriere.

Documente necesare pentru recunoașterea studiilor de către C.N.R.E.D. (se vor depune câte 2 exemplare din fiecare document):

Cerere tip - pentru recunoașterea studiilor http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta.pdf sau  http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-masterat-doctorat.pdf

Diploma de absolvire a liceului – 2 copii legalizate la notar;

Foaia matricola din liceu – 2 copii legalizate și 2 traduceri legalizate la notar;

Diploma de studii superioare - (pentru cei care doresc să urmeze studii masterale) şi foaia matricolă – 2 copii legalizate și 2 traduceri legalizate;

Diploma de studii masterale - (pentru cei care doresc să urmeze studii doctorale) şi foaia matricolă – 2 copii legalizate și 2 traduceri legalizate;

Documentul personal de identificare – pașaport, fotocopie a paginilor 1, 2, 3, 4 sau alt act de identitate;

Certificatul de naștere – copie legalizată și traducere legalizată;

Certificat de căsătorie - (dacă este cazul) – 2 copii legalizate și traduceri legalizate;

4 fotografii - tip pașaport;

Certificat medical - analize de sânge, de plămâni și examinare psihologică ;

Fotocopie după dovada plății taxei către C.N.R.E.D. pentru evaluarea dosarului, taxa este de 50 RON și poate fi plătită prin O.P. sau Mandat Poștal către :

Beneficiar : Ministerul Educației Naţionale

Cod Fiscal : 1372 9380

Banca : Direcția de Trezorerie și Contabilitate Primară a Municipiului București – DTCPMB

Cod IBAN : RO 27 TREZ 7005 003 XXX 0000 69 (trebuie specificat expres).

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ


CERINȚE SPECIALE: 

Diplomele de bacalaureat din statele menționate mai jos vor fi însoțite de următoarele documente, în copie simplă:

Cipru - examenele naţionale pentru liceu general (Pankypriakes exetaseis - Ypiresia Exetaseis) - media minimă 10 sau Öğrenci Seçme Sınavı (examen național de selecție)

Grecia - Panelladikes exetaseis (dovada participării la examenele naţionale pentru liceu general) – media minimă 10

Portugalia - Provas de Ingreso , certificat emis de Direcção Geral de Ensino Superior în care să se specifice că deținătorul diplomei are dreptul să urmeze studii superioare.

Spania - "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto" care să specifice că deținătorul diplomei are dreptul să urmeze studii superioare.

Suedia - Certificat emis de Verket för Hogskoleverket (Agenția națională pentru învățământ superior) în care să se specifice că diploma ”Slutbetyg” dă dreptul titularului să urmeze studii superioare;

 

Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga. (se obține de la Primăria orașului unde a absolvit studiile).

 Diplomele din celelalte țări, care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, trebuie să fie certificate de două ori: întâi de Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și apoi de către Consulatul României.
 

Mai multe detalii despre  echivalarea studiilor http://cnred.edu.ro/#recunoastere-studii-pentru-inscrierea-la-studii-superioare-in-Romania