• Privire generală
 • Cum se organizează
 • Cui i se adresează
 • Servicii asigurate
 • Taxe
 • Contact

Privire generală

Programul de Studii Universitare de licenţă prin Învăţământ la Distanţă este acreditat să functioneze în baza H.G. 158/29.03.2018. Planurile de învăţământ sunt aprobate de Senatul Academiei de Muzică şi Ministerul Educației Naționale fiind identice ca structura şi credite cu cele ale programului de Studii universitare nivel licenţă ale Academiei de Muzica „Gheorghe Dima".

Personalul didactic - coordonatorii de curs şi tutorii - sunt cadre didactice ale Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” ce organizeaza cursuri şi seminarii la forma cu frecevență, la specializările facultăţilor Teoretice şi de Interpretare muzicală.

Personalul tehnic şi administrativ al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” coordonează activitatea administrativ-financiară a DIDFR; studenţii înscrişi la forma de Învatamânt la Distanţă având acces la dotarea şi facilităţile tehnice ale Academiei şi drepturi similare cu cei înscrişi la forma de învățământ cu frecvență.

 

Specializări:

1.  Interpretare muzicală (4 ani)

- Instrumente -  cu corzi (vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară clasică, harpă); de suflat (din lemn, din alamă); pian, clavecin; orgă ; instrumente de percuţie, saxofon.

- Canto

2.  Muzică (3 ani) 

 

Directori de program:

Interpretare muzicală - prof.univ.dr. Mircea Sâmpetrean

Pedagogie muzicală - conf.univ.dr. Lucian Ghișa

 

Costuri:

Sunt actualizate anual după următoarele cerinţe:

costuri de înmatriculare (taxă specială);

10% - costul materialelor didactice (manuale de studiu, ghiduri, caiete de lucrări etc.);

10% - costul materialelor didactice (manuale de studiu, ghiduri, caiete de lucrări etc.);

10% - costul pachetelor software, casete video / audio, CD-uri etc;

5% - costuri de utilizare a unor echipamente specifice necesare desfăşurării procesului de pregătire;

30% - costul serviciilor educaţionale, tutoriale şi administrative;

5% - costul de utilizare a unor servicii educaţionale oferite de terţi şi care fac parte integrantă din procesul de instruire;

5% - costuri pentru asigurarea întâlnirilor periodice faţă în faţă şi a verificărilor pe parcurs, ca parte integrantă a procesului de instruire;

5% - costuri pentru asigurarea accesului prin diferite mijloace IT la baza materială de care dispune instituţia şi partenerii acesteia;

10% - costuri de examinare, conform reglementărilor interne;

5% - cheltuieli de regie;

15% - cheltuieli de dezvoltare.

 

Durata studiilor:

Intepretare muzicală (Instrumente / Canto) - 4 ani, într-o formă flexibilă, fără a depăşi durata de 6 ani;

Muzică - 3 ani, într-o forma flexibilă, fără a depăşi durata de 6 ani.

 

Cum se organizează

Fiind organizat prin Învăţământ la distanţă, cursurile faţă în faţă se succed în trei perioade de instruire pe semestru (de vineri până duminică), între care se organizează şi o perioadă intensivă, de câte o săptămână, în perioada vacanţelor şcolare, la sediul Academiei de Muzica "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca. O mare parte a timpului este rezervată activităţilor aplicative, care se realizează prin studiu independent.

Cursurile aferente disciplinelor teoretice, anunţurile, precum şi orarul cursurilor pot fi accesate pe platformă, pe baza parolei, comunicată doar cursanţilor.

Alături de syllabus-uri, studenţilor le sunt oferite casete video şi casete audio, CD şi CD-ROM cu exerciţii, exemple muzicale (dicteu, dirijat, audiţii etc.)

Sistemul se bazează pe sisteme complexe de evaluare predictivă, formativă şi sumativă şi utilizează metode adecvate pentru realizarea lor. La toate disciplinele se realizează evaluări continue precum şi probe practice şi teoretice, teme pentru acasă, investigaţia, teste scrise, care pot fi procurate şi de pe internet, completate şi trimise pe adresa de e-mail a Departamentului de Învăţământ la Distanţă al Academiei de Muzica "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca, decid@amgd.ro sau decid_amgd@yahoo.com .

 • - examinarea lucrărilor studenţilor elaborate pe parcursul pregătirii (proiecte, portofoliu, casete video sau audio cu înregistrări ale unor activităţi artistice sau a altor acţiuni muzical-educative);

 • - autoevaluări.

Formele de evaluare continuă reprezintă 30% din punctajul aferent evaluării finale; evaluare sumativă sub formă de examen (cu probă orală, scrisă sau practică, dupa caz); examen final al unei discipline care are o pondere de 70% diferită de la o disciplină la alta.

 

Cui i se adresează

Programul se adresează în principal cadrelor didactice cu calificare incompletă, instrumentiştilor şi coriştilor din filarmonici sau alte colective artistice.

De asemenea, are adresabilitate instrumentiştilor şi cântăreţilor fără studii universitare din Filarmonici şi Opere.

În egală masură, oferă posibilitatea educării muzicale a celor ce doresc să profeseze pe viitor în acest domeniu: învăţători, preoţi, instructori muzicali etc.

Servicii asigurate

Programul de Studii Universitare de licenţă prin Învăţământ la Distanţă este susţinut în organizarea cursurilor de infrastructura materială şi academică a facultăţilor, unităţile administrative ale Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" şi de infrastructura materială şi administrativă a DIDFR.

Prin convenţie cu Academia de Muzică "Gheorghe Dima", programul de Studii Universitare prin Învăţământ la Distanţă se desfăşoară în spaţiul clădirii Academiei de Muzică, cu preponderenţă în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică.

Săli de curs:

Discipline teoretice: sălile 36, 39, 69, 11 (dotate cu echipamente audio-video şi facilităţi proiecţii: ecran LCD 106 cm, amplificator technics, incinte acustice Sony, proiector video, retroproiector, CD player, Casetofon Panasonic); Sala Studio.

Discipline practice:

instrumente: sălile 44, 24, 88, 89, 33, 55, 45, 58, 56, 34, Sala Studio

canto: sălile 16, 82, 83, 84, Sala Studio.

 

Taxe

Plata taxei de şcolarizare se face:

- cu mandat postal (de la toate oficiile poştale din ţară) sau

- prin ordin de plată (prin bancă) în contul Academiei de Muzică : contul IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX.

Codul fiscal: 4722471

Pentru anul universitar 2018/2019 taxa de şcolarizare este următoarea:

Studii de licență prin învățământ la distanță - Interpretare muzicală (Instrumente Canto) - 2800 lei:

Rata I   - până la data de 30 octombrie 2018  -  700 ron;

Rata II  - până la data de 18 decembrie 2018 -  700 ron;

Rata III - până la data de 18 martie 2019   -  700ron;

Rata IV - până la data de 17 mai 2019       -  700 ron.

 

Studii de licență prin învățământ la distanță - Muzică - 2600 lei:

Rata I   - până la data de 30 octombrie 2018  -  650 ron;

Rata II  - până la data de 18 decembrie 2018 -  650 ron;

Rata III - până la data de 18 martie 2019   -  650 ron;

Rata IV - până la data de 17 mai 2019       -  650 ron.

 

Studii de master prin învățământ cu frecvență redusă – Musical Arts - 2500 lei:

Rata I   - până la data de 30 octombrie 2018  -  625 ron;

Rata II  - până la data de 18 decembrie 2018 -  625 ron;

Rata III - până la data de 18 martie 2019   -  625 ron;

Rata IV - până la data de 17 mai 2019       -  625 ron.

 

Alte taxe:

Pentru a doua specializare Interpretare muzicală (Canto sau Instrumente) anii I, II şi III - 2000 lei/an de studiu;

Pentru a doua specializare Interpretare muzicală (Canto sau Instrumente) anul IV - 2800 lei/an de studiu;

Pentru a doua specializare Muzică - 2100 lei/an de studiu

Pentru absolvenţii de Colegiu universitar pentru anul de completare specializarea Pedagogie muzicală - 2100 lei/an de studiu.

 

Program de studii psihopedagogice pentru obţinerea certificatului de absolvire a D.S.P.P. nivel I - 704 lei / an de studiu

Disciplină instr./canto secundar:2240 lei/an I, 1120 lei/an II, 560 lei/anIII

Taxă penalizare neplată la termen: 0,001/zi

Taxă reexaminări examene de diferenţă - 1 credit/15lei

Taxă reexaminări examene de diferenţă pentru disciplinele componente ale D.S.P.P. - 1 credit/35lei

Taxă pentru repetarea examenului de licenţă: 960 lei

Taxă pentru examen de licenţă: 960 lei

Taxă de reînmatriculare: 200 lei

Eliberarea de duplicate după acte de studii: 200 lei/act

Situaţie şcolară la cerere: 100 lei

Taxă transfer intern învățământ cu frecvență / ID - 100 de lei

În cazul neplatei tranşei până la termenul stabilit, se vor percepe penalizări de 0,001 pe zi.
Atenţie a se consulta Contractele de şcolarizare şi contractele anuale de studiu unde se stipulează acest lucru!

 

Pentru detalii privind taxele de solarizare va rugam sa va adresati serviciului contabilitate la nr. de telefon 0264.591.241 interior 134, dnei Carmen Chichişan

 

CONDIŢIILE DE RETRAGERE DE LA PROGRAMUL DE STUDII ŞI RAMBURSAREA TAXELOR DE STUDIU

Retragerea de la programul de studii este posibilă, cu condiţia depunerii unei solicitări scrise de retragere de la programul de studii la care s-a înmatriculat. În acest caz, o parte din taxele de studiu achitate urmează a fi rembursate după cum urmează:

 1. Studenţii care solicită anularea înmatriculării în termen de cinci zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu au primit resursele de învăţământ, vor primi înapoi taxa de studiu plătită, din care se scad cheltuielile de înmatriculare. Studenţilor care au primit şi resursele de învăţământ li se va reţine şi costul acestora.
 2. Dacă cererea de retragere se face la mai mult de cinci zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar înaintea primei activităţi tutoriale directe, instituţia poate reţine o parte din taxa de studiu ca nerambursabilă, aceasta reprezentând cheltuieli administrative. Această sumă de bani nerambursabilă nu va putea depăşi 15% din toată taxa de studiu, la care se adaugă costul resurselor de învăţământ primite.
 3. Dacă cererea de retragere se face după completarea primei activităţi tutoriale directe, dar la mai puţin de 50% din totalul activităţilor tutoriale programate, instituţia de învăţământ va reţine cel mult 50% din totalul taxei de studiu, ca nerambursabilă, la care se adaugă costul resurselor de învăţământ primite.
 4. După completarea a mai mult de 50% din totalul activităţilor tutoriale programate, instituţia de învăţământ este îndreptăţită să reţină întreaga taxă de studiu încasată.
 5. Rambursarea taxelor se va face în maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii de anulare a înmatriculării. Până la exprimarea în scris a solicitării de retragere de la programul de studii, fiecare student care a plătit taxa de studiu este îndreptăţit să primească toate resursele de învăţământ.

 

Studenții străini din spațiul UE și SEE sunt asimilați ca taxă cu studenții români.

Stundeții străini Non-UE și Non-SEE vor plăti taxele de școlarizare conform Ordonanței nr.22 din 29 august 2009.

Contact

Secretariat DIDFR:

Tel: 40 264 591241 interior 189; 0768 187 262; Fax: 40 264 598 958

Email:  decid@amgd.ro sau decid_amgd@yahoo.com

Program cu publicul de luni până vineri:

Luni - Vineri: 12.00 - 14.00

 

 • Informaţii privind taxele de şcolarizare şi penalizările aferente, le puteţi obţine numai la numărul de telefon 0264.591.241 interior 134 - ec. Carmen Chichişan
 • Program secretariat - de luni până vineri între orele 12.00 - 14.00 . Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi platforma e-learning decid.amgd.ro
 • Program casierie - de luni până joi între orele 08.30-10.30 și 12.30 - 14.30; vineri 08.30-10.30 și 12-14. Ultima zi din lună casieria este închisă.
 • Program secretariat D.S.P.P. de luni până vineri între orele 13.00 - 14.00 sau la numărul de telefon 0264 591 242, interior 113 (secretar D.S.P.P. Cleopatra Boboc)