• Școala doctorală Sigismund Toduță
  • Doctorat
  • Teze de abilitare
  • Teze de doctorat

Școala doctorală Sigismund Toduță

Istoric

În anul 1938, compozitorul şi muzicologul Sigismund Toduţă a obţinut titlul doctor în muzicologie la Pontificio Istituto di Musica Sacra din Roma, institut de mare prestigiu ce fiinţează şi astăzi sub auspiciile directe ale Sfântului Scaun. Lucrarea lui Toduţă a fost una de analiză muzicală complexă realizată asupra unui manuscris muzical italian din perioada Renaşterii, descoperit, transcris, studiat şi interpretat de către acesta. Copia manuscrisului respectiv, a lucrării de doctorat şi a certificatelor şi titlurile acordate de către Institutul Pontifical se află în arhiva Academiei de Muzică din Cluj.

Pe baza memoriului de fundamentare iniţiat de Sigismund Toduţă şi a diplomei sale de doctor, Ministerul Învăţământului a aprobat înfiinţarea în anul 1968 a Doctoratului în muzicologie, prima şcoală doctorală românească în domeniu funcţionând în cadrul Conservatorului de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj.

În acord cu practica timpului, acest doctorat a fost unul de consacrare, deosebit de selectiv sub aspectul calităţii cercetării, tematicii, amplorii, caracterului ştiinţific, originalităţii ideatice şi viziunii de sinteză a acesteia. Tipologia era aceea a doctoratului ştiinţific, titulatura fiind Doctorat în muzicologie. Printre cei care au obţinut în perioada 1970-1990 titlul de doctor în muzicologie la şcoala doctorală clujeană întemeiată şi condusă de Sigismund Toduţă se numără personalităţi recunoscute pe plan naţional şi internaţional ale componisticii şi muzicologiei româneşti, între ei aflându-se cei care, după 1990, au întemeiat la rândul lor şcoli doctorale la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (1990) şi la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi (1997).

 

Actualitate

În prezent studiile universitare de doctorat se desfăşoară  în conformitate cu prevederile  Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi Codului studiilor universitare de doctorat, H.G. nr. 681/2011.

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” este instituţie organizatoare de doctorat (I.O.S.U.D.), având în componenţă Şcoala doctorală „Sigismund Toduţă”. Această organizează şi desfăşoară programe de doctorat de tip doctorat ştiinţific şi doctorat profesional, conferind titlul de doctor în muzică.

Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Academia de Muzică „Gheorghe Dima”; scopul acestora constând în dezvoltarea competenţelor în realizarea cercetării ştiinţifice/creaţiei artistice. Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor, ceea ce asigură capacitatea de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate.

 

 Doctorat

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” este instituţie organizatoare de doctorat (I.O.S.U.D.), având în componenţă Şcoala doctorală „Sigismund Toduţă”. Această organizează şi desfăşoară programe de doctorat de tip doctorat ştiinţific şi doctorat profesional, conferind titlul de doctor în muzică.

Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Academia de Muzică „Gheorghe Dima”; scopul acestora constând în dezvoltarea competenţelor în realizarea cercetării ştiinţifice/creaţiei artistice. Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor, ceea ce asigură capacitatea de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate.

 

Conducători de doctorat 2018.

Plan de învăţământ 2018 - 2019

Redactarea și tehnoredactarea textelor stiinţifice

 

 

Contact:

Email: conscluj@gmail.comcleoboboc@yahoo.com 

Phone:  40 264591241

Teze de abilitare

Conf.univ. Marius Budoiu

Managementul scenei și arta didactică vocală în seolul XXI

Afis abilitare

Rezumatul tezei - eng.

Lista de lucrări

Fişa de îndeplinire a standardelor minimale

Anexa - Fişa de îndeplinire a standardelor minimale

Componenţa comisiei de specialitate

 

Prof.univ.dr. Ardelean Ioan

Tratatele de pedagogie vocală, importanța și necesitatea studierii lor în învățământul superior de cânt

Rezumatul tezei

Lista de lucrări

Fişa de îndeplinire a standardelor minimale

Componenţa comisiei de specialitate

Afis sustinere

 

Lect.univ.dr. Demian Nicoleta-Cristina

De la balet la performance coregrafic – un parcurs profesional

Rezumatul tezei

Lista de lucrări

Fişa de îndeplinire a standardelor minimale

Anexa - Fişa de îndeplinire a standardelor minimale

Componenţa comisiei de specialitate

Afis sustinere abilitare

 

Prof.univ.dr. Elena Chircev

Între neume și portativ - repere ale evoluției profesionale

 

Prof.univ.dr. Adriana Bera

Rațional şi emoțional în interpretarea muzicală - repere ale unui traseu profesional

 

Conf.univ.dr. Ecaterina Banciu

Deschideri interdisciplinare în cercetarea muzicologică. De la clasici şi romantici la creaţia arhetipală a compozitorilor clujeni

 

Conf.univ.dr. Elena Maria Șorban

Muzicologie academică şi publică

 

Prof.univ.dr. Anca Mihuţ

Regia teatrului de operă. De la clasa de operă la scena operei

 

 

Teze de doctorat

Doctorand: Alexandru Stefan Murariu 

Afis sustinere

CV Alex Murariu

Rezumat

Comisie Alex Murariu

 

Doctorand: Barbu Alida Monica Doriana

Afis sustinere

Curriculum vitae Alida Barbu

Comisie

Rezumat

CV Iulia Suciu

CV Gabriel Banciu

CV Cristina Simionescu

CV Elena Moldovan

CV Marius Manyov

 

Doctorand: IULIA-ANDA MARE căs. MOGOȘAN

Afiș susținere

Comsie

Rezumat

CV Iulia Mare

 

Doctorand: Lelia Cațavela - Serafinceanu (căs. Negrilă)

Afis sustinere Lelia Cațavela - Serafinceanu

CV Lelia Serafinceanu

Rezumat teza

 

Doctorand: Raluca Adina Ilovan

Afis Sustinere

CV Raluca Adina Ilovan

Rezumatul Tezei

 

 

Doctorand: Francisc Ercsey Ravasz

Afis Sustinere

CV Francisc Ercsey Ravasz

Rezumatul Tezei Engleza

 

 

Doctorand: Angel Sanchez

Afiș susținere doctorat Angel Sanchez

Rezumat teza Angel Sanchez.pdf

CV Angel Sanchez .pdf

Comisie susținere Angel Sanchez.pdf

 

 

 

 

BARBU, Ovidiu-Ioan, Aspecte electroacustice ale esteticii timbrului muzical (2013) BĂLAN, Oana, Repere stilistice în lucrările pentru pian solo de Sigismund Toduţă (2012)

BERENGEA, Cristina (căs. Şuteu), Periegeză, exegeză şi hermeneutică în critica muzicală

BLAJINSCHI, Uliana, Avangarda muzicală rusă (2012)

CAPĂTĂ, Mirela, Fenomenul Ştefan Ruha, virtuoz şi simbol al artei violonistice a secolului xx (2011)

CĂTUNA, Elena (căs. Boancă), Personalităţi ale artei muzicale: compozitorul Vasile Herman (2013)

CECLAN Corina, Despre receptarea muzicii din perspectiva psihologiei contemporane: aspecte cognitive şi corelate emoţionale (2015)

CESA-GOJE, Mihaela, Rolul numitorului comun în configurarea actului interpretativ (2012)

CHERECHEŞ, Lavinia (căs. Craiu), Opţiuni tehnico-interpretative ale cântăreţului contemporan: între tehnica tradiţională şi tehnica extinsă (2013)

CIOBAN, Adrian, Creaţia muzicală pentru oboi  a secolului XX. Aspecte tehnice şi interpretative(2013)

CONSTANTIN, Cristina-Alina, Abordarea repertoriului violonistic din perspectiva tehnicilor de educaţie somatică (2013)

CONSTANTINIU THEODOR: Comparaţia şi clasificarea folclorului vocal românesc sub noi perspective analitice - Investigarea computaţională a corpusului Romanian Folksong Database (2018)

CONŢIU, Loredana, Real şi virtual în procesul didactic de educaţie muzicală (2012)

CRIŞU, Ioana, Clara Schumann: Interpret, muzicican, compozitor (2013)

DAVA, Diana Cătălina (căs. Barb), Mesajul valoric în interpretarea muzicii româneşti contemporane – Creaţia concertantă pentru pian de Aurel Stroe, Sigismund Toduţă, Ede Terenyi (2012)

FEKETE, Adel, Preghiera în rolurile feminine din operele lui Giuseppe Verdi (2013)

 

 FODOR, Mihaela Georgiana, Repere stilistice și interpretative în creația concertistică a lui Serghei Rahmaninov (2018)

GARAI, Zsolt, Originea şi dezvoltarea genului de toccată în literatura pentru orgă (2013)

GHEJU, Lucian Ioan, Transcripţia şi aranjamentul pentru pian (2013)

GHILEA, Ligia , Relaţia dintre muzică şi imagine în regia contemporană de operă (2013)

GOCAN, Ileana (căs. Maier), Abordarea limbajului muzical contemporan din perspectiva pedagogiei flautului (2013)

GRIGORUŢ, Cristina, Ipostaze pianistice în creaţia lui Maurice Ravel (2013)

HAPLEA, Horea Mihai, Elemente ale stilisticii interpretative în concertele pentru pian de Ludwig van Beethoven (2012)

HODREA, Dan Cristian, Basul Buffo, caracter reprezentativ al Bel canto-ului italian   (2018)

INCZE, Katalin, Retorica vocalităţii între declamaţie şi cânt, fundament al expresiei muzical-teatrale (2011)

NEGRU, Simona Daniela, Arta cântului teatral (2011)

MACOVICIUC, Valentin, Creația românească pentru clarinet solo în secolul al XX-lea  (2018)

MARINESCU, Mihaela Sanda, Modernitate şi avangardism la interferenţa secolelor XIX - XX(2011)

MĂLĂNCIOIU, Gabriel, Aspecte ale relaţiei sacru-profan în lucrările proprii (2011)

MIZGAN-DANIU, Mircea-Ciprian: Colinda cu tematică mitologică - sursă de inspiraţie pentru creaţia corală transilvană (2018)

OŢEL, Victoria, Viaţa muzicală în Basarabia secolului XX. Creaţia violonistică (2012)

PETAC, Silvestru Dorel, Contexte ale dansului tradiţional românesc (2012)

POP, Matei, Rigoare şi libertate în elaborarea secţiunii dezvoltare a formei de sonată - cu referire la creaţia simfonică a clasicilor vienezi (2012)

POPESCU, Marius Alexandru, Relaţia solist acompaniator – sincronizări estetico-artistice (2012)

POTYO, Bela Istvan, Creaţia de mise romano-catolice a compozitorilor transilvăneni, secolele 18-19 (2012)

PUŞCAŞ, Andreea Cristina, Mutaţii estetice în arhetipurile interpretării muzicale (2013)

RĂDULESCU, Daniela Livia, Evoluţia comparată a şcolilor de canto italiană, germană, franceză, americană şi rusă (2011)

ROŞCA, Mădălina (căs. Dorgo), Emoţie, emotivitate, trac în interpretarea muzicală (2013)

RUSU, Ioana (căs. Baalbaki), Teoria arabă a muzicii în tratatele lui al-Fārābī şi Ibn Sīnā (Avicenna) (2013)

SIMU, Tiberius - Petre , TENORUL MOZARTIAN. Experiențe interpretative personale (2018)

STOIAN, Dionisie: Strategii ITC in cercetarea muzicologica (2018)

ŞUŞMAN, Dragoş Ioan, Monografia muzicii culte româneşti din zona Sebeş-Alba (2013)

TRANDAFIR, Rodica, Explorarea dimensiunii temporale a muzicii – muzica românească din a doua jumătate a secolului XX (2012)

TRIFAN, Ştefan-Emil, Muzica solistică pentru violoncel şi lăută a lui Johann Sebastian Bach în repertoriul chitarei moderne. Probleme şi soluţii ale procesului de aranjament idiomatic (2012)

UNGUREANU-PAMFIL, Mihail Şerban, Predica de pe munte. Despre axioma sentimentului religios comunicat prin muzică (2013)