• Prezentare
  • Informații
  • Cursuri
  • Cadre didactice
  • Grad I
  • Grad II

Prezentare

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic al Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” Cluj-Napoca  s-a înfiinţat ca entitate academică şi profesională distinctă în 23 septembrie  2000 şi asigură pregătirea  psihopedagogică  şi metodică a viitoarelor cadre didactice, precum şi perfecţionarea pregătirii psihopedagogice si  metodice a profesorilor din învăţământul preuniversitar.  Acest departament are în structura sa metodicieni din  catedrele componente ale Facultăţii de Interpretare muzicală, Facultăţii Teoretice şi Facultăţii de Artă Scenică.

De oferta Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic beneficiază atât studenţii înscrişi la Facultăţile Academiei de Muzică din Cluj, studenţii de la Facultatea de Muzică Piatra Neamţ, studenţii admişi la studii de licenţă prin Învăţământ la distanţă (I.D.), precum şi absolvenţii acestor structuri.

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic are rolul primordial de a forma competenţele profesiei de cadru didactic conform standardelor ocupaţionale cuprinse în actuala reformă a învăţământului:

- făcându-se legătura cu pregătirea iniţială  de specialitate realizată în facultăţile Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, direcţiile de formare ale D.S.P.P. corespund specialităţilor pentru care Academia de Muzică are competenţe;

- planurile de învăţământ sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi sunt astfel concepute încât fiecare student să obţină competenţe în specialitatea (specialităţile) pentru care a optat;

 

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic:

- certifică, prin cursuri în regim postuniversitar, competenţe în aceleaşi direcţii şi absolvenţilor proveniţi din alte instituţii de învăţământ superior;

- asigură perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin stagii de pregătire şi evaluare în vederea acordării definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I;

- realizează stagii de formare periodică şi continuă a personalului din învăţământul preuniversitar care îşi propun parcurgerea unor teme de actualitate din domeniul didacticilor de specialitate în vederea formării de noi abilităţi necesare învăţământului activ interdisciplinar, transdisciplinar;

- atât formarea iniţială cât şi diferitele stagii de perfecţionare sunt integrate deja sistemului naţional de credite transferabile.

 

În calitate de Centru de perfecţionare, D.S.P.P. realizează activităţile de certificare pentru toate modalităţile de formare continuă.

D.S.P.P. organizează programe de cercetare didactică în care sunt incluşi colaboratorii mentori şi formatori din şcolile de aplicaţie (şcoli generale şi Licee cu specific artistic) în cadrul practicii pedagogice a studenţilor.

D.S.P.P. organizează activităţi de cercetare pedagogică post universitară şi de creaţie muzicală în cadrul programului Atelier de creaţie muzicală pentru copii în colaborare cu doctoranzii de la linia de creaţie muzicală şi studenţii de la cursurile de masterat, pe teme concrete din programele şcolare actualizate.

D.S.P.P. organizează, anual, programul de cercetare intitulat Atelierul Naţional  de didactică muzicală „Artă şi educaţie” cu participarea cadrelor didactice din universităţile şi facultăţile de profil din ţară.

 

Informații

„Studenţii şi absolvenţii care optează pentru profesiunea didactică sunt obligaţi să participe la activităţile Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogicart. 68 din Legea învăţământului/1995).

Extras din O.MEd.C 4316/03.06.2008, Anexa 1,

Art. 2.: (1) „Absolvenţii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăţământ cu condiţia parcurgerii şi promovării programului de studii psihopedagogice oferit numai de către Departamentele de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (D.S.P.P.) din insituţiile de învăţământ acreditate, înfiinţate conform legii.

(2) Certificarea pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:

a) Nivelul I (iniţial) - acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu, cu condiţia acumulării unui minimum de  30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;

b) Nivelul II (de aprofundare) – acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi universitar,  cu satisfacerea a două condiţii:

- acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;

- absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licenţă.

Art. 8 – (1) Absolvirea programului de studii psihopedagogice oferit de D.S.P.P. se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire a D.S.P.P., corespunzător nivelului programului de studii psihopedagogice absolvite.

Art. 3 – (1) Programul de studii psihopedagogice oferit de D.S.P.P. este conceput şi aplicat în sistemul creditelor de studiu transferabile.

Art. 12 – (2) Programul de studii psihopedagogice oferit de D.S.P.P. poate fi urmat în regim de subvenţie de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Regimul studiilor în cadrul D.S.P.P. este acelaşi cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licenţă la care este înmatriculat.

(7) Drepturile şi obligaţiile studentului  (cursantului) înscris la programul de studii psihopedagogice, precum şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu D.S.P.P., potrivit reglementărilor interne ale universităţii.”

Disciplinele planului de învăţământ pentru programul de studii psihopedagogice oferit de D.S.P.P. sunt prevăzute în Anexa 2 la O.MEd.C 4316/03.06.2008.

 

Înscrierea la D.S.P.P. se face odată cu înscrierea în anul I de studiu, prin contract, la secretariatul D.S.P.P. din A.M.G.D., sala 75.

Pentru anii de studii următori înscrierea candidatului se face de asemenea la începutul fiecărui an de studiu.

 

TAXE

Cuantumul taxei de studiu se stabileşte anual de către Senatul Academiei de Muzică „Gh. Dima”, în funcţie de costurile specifice şcolarizării. Studenţii înmatriculaţi pe locuri cu taxă (indiferent de forma de învăţământ) urmează cursurile D.S.P.P. tot în regim cu taxă.

Taxa de studiu la D.S.P.P. se calculează prin înmulţirrea numărului de credite corespunzător disciplinei, cu valoarea unui credit.

Taxa include înscrierea, cursurile şi eliberarea certificatului de absolvire a nivelului I şi respectiv, nivelului II la D.S.P.P.

Neplata ratelor până la sfârşitul cursurilor duce la exmatricularea studentului şi în consecinţă nu va obţine certificatul pentru profesia didactică.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0040-264-591242, int.114

 

 

 

Cursuri

În baza O.M.EC.S nr. 5745/ 13 sept. 2012

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic organizează cursuri în regim postuniversitar pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite - Nivel I (iniţial)  de certificare pentru profesia didactică.

Cursul se adresează absolvenţilor de studii universitare de licenţă în domeniul muzică, care nu au urmat programul de studii psihopedagogice nivel I pe parcursul studiilor universitare de licenţă.

Cuantumul taxei este de 1500 lei şi se plăteşte în două rate a câte 750 lei. 

Înmatricularea se face la secretariatul DSPP  pe baza dosarului care trebuie să conţină următoarele acte:

Copie după certificatul de naştere

Copie după cartea de identitate

Copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui)

Copii legalizate:  după diploma de licenţă şi foaia matricolă

Copie după chitanţa de achitare a taxei.

La înscriere cursanţii vor completa contractele de studiu.

Dosarele se depun la secretariatul DSPP până la data de 31 ianuarie 2017

Cursurile se vor desfăşura în perioada martie-iunie 2017.

 

 

Lista disciplinelor

Programul de studii psihopedagogice – Nivel I (iniţial)

 

Anul I: Psihologia educaţiei; Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculum-ului)

Anul II: Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării); Didactica specialităţii

Anul III: Instruire asistată de calculator; Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1); Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2); Managementul clasei de elevi

 

Examen de absolvire : Nivelul I

 

 

 

Lista disciplinelor

Programul de studii psihopedagogice – Nivel II (aprofundare)

 

Anul I: Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor; Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

Pachet opţional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educaţională; Consiliere şi orientare; Metodologia cercetării educaţionale; Educaţia integrată; Psihopedagogia creativităţii-Creativitatea muzicală şi limbajul sonor*

Anul II: Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (în învăţământul liceal, postliceal şi universitar); Practică pedagogică (în învăţământul liceal, postliceal şi universitar)

Pachet opţional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educaţiei; Managementul organizaţiei şcolare; Politici educaţionale; Educaţie interculturală; Doctrine pedagogice contemporane; .https://www.amgd.ro/**

 

Examen de absolvire : Nivelul II

 

  • * Oferta DSPP asociată domeniului specialităţii
  • ** DSPP va propune o disciplină asociată domeniului specialităţii

Cadre didactice

TITULARI:

Lect.univ.dr. Sanda Onutz - Director departament

Conf.univ.dr. Alina STANCIU

Lect. univ.dr. Firuţa MESAROŞ

Lect.univ.dr. Diana Sârb

 

COLABORATORI:

Prof.univ.dr. Elena MOLDOVAN

Conf.univ.dr. Georgeta ANGHEL

Conf.univ.dr. Anastasia BURUIAN

Conf.univ.dr. Constantin ANDREI

Conf.univ.dr. Mihaela GAVRIŞ

Lect.univ.dr.Nicoleta DEMIAN

Prof.colab.gr.I dr. Constanţa CHELARU

 

 Grad I

 COLOCVIUL DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I SERIA 2019 - 2021

Colocviu admitere grupa 1 - seria 2019 - 2021

 

COLOCVIUL DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I SERIA 2018-2020 se va desfăşura în data de 9 februarie 2018 începând cu ora 9,00

 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ŞI TEMELE PENTRU COLOCVIUL DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2018-2020

REZULTATELE COLOCVIULUI DE ADMITERE ŞI REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR LA CONDUCĂTORII  ŞTIINŢIFICI

Rezultate colocviu si repartizare 2018-2020

 

GRADUL DIDACTIC I

SERIA 2018-2020

 

 

SPECIALIZAREA  PEDAGOGIE MUZICALĂ/MUZICĂ RELIGIOASĂ

NR

CRT

NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI

ŞCOALA /JUDEŢUL

CALIFICATIV

COORDONATOR

1

ACATINCĂ I. IONICA

Şcoala gimnazială „Alexandru Piru”, Mărgineni, Bacău

ABSENT

-

2

CAUACEAN ROSI C.I. CRISTIANA ADRIANA

Liceul Special pentru deficienţi de vedere, Cluj-Napoca,

CLUJ

Admis

Prof.dr.

ELENA CHIRCEV

3

GEAMĂNĂ N. ANA

Şcoala gimnazială „Ioan Opriş”, Turda,CLUJ

Admis

Lect.dr.

DIANA SÂRB

4

GREC G.F. DIANA-FLORINA

Liceul Borşa,

MARAMUREŞ

Admis

Prof.dr.

ELENA CHIRCEV

5

HIGYED M. GYÖNGYI

Liceul Reformat

SATU MARE

Admis

Lect.dr.

CESA-GOJE MIHAELA

6

HORVAT I. NICOLETA

Liceul de Muzică „Tudor Jarda”, Bistriţa, Bistriţa-Năsăud

Admis

Prof.dr.

ELENA CHIRCEV

7

KOSTÁNDI L. GYÖNGYIKE căs. RAVASZ

Liceul de Artă „Nagy Istvan”, Miercurea Ciuc, Harghita

Admis

Conf.dr.

KALLO ILDIKO

8

MICLEA M. MIRCEA HORST

Şcoala gimnazială „Sf. Petru”, Sâmpetru de Câmpie, MUREŞ

Admis

Lect.dr.

DIANA SÂRB

9

NAN-FARKAS I. KINGA EMŐKE

Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă”, Cluj-Napoca

Admis

Lect.dr.

DIANA SÂRB

10

NEMES J. ANNAMÁRIA

Liceul Teologic Unitarian”Berde Mozes”

Admis

Conf.dr.

KALLO ILDIKO

11

PARASCHIV I. IOAN

Liceul Teoretic „Gh. Layăr”, Avrig,

SIBIU

ABSENT

-

 

DIRECTOR D.S.P.P.,

Lect.univ.dr. SANDA ONUTZ

N. B. Pentru a lua legătura cu profesorii coordonatori vă rugăm să contactaţi secretariatul DSPP (Cleopatra Boboc) la nr.tel. 026-4591241, 4591242, 4591243 int. 113

 

 

REZULTATELE COLOCVIULUI DE ADMITERE ŞI REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR LA CONDUCĂTORII  ŞTIINŢIFICI

SPECIALIZAREA INTERPRETARE MUZICALĂ

NR

CRT

NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI

ŞCOALA /JUDEŢUL

Spec.

CALIFI

CATIV

COORDONATOR

1

DÉNES Z.S. ANABELA NORA

Colegiul de Arte Baia Mare,

Vioară

Admis

Lect.dr.

VLAD RĂCEU

2

FRĂŢILĂ I. MARIA ELENA

Liceul de artă Sibiu

Violoncel

 

Admis

Conf.dr.

ALINA STANCIU

3

IGNAT T.C. LIGIA-VERONICA

Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă”, Cluj-Napoca

vioară

Admis

Conf.dr.

ALINA STANCIU

4

POPTEAN V.A. DIANA

Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă”, Cluj-Napoca

vioară

Admis

Conf.dr.

ALINA STANCIU

5

HREHORCIUC C. RUSALINA CRINA

Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă”, Cluj-Napoca

canto

Admis

Conf.dr. ANASTASIA BURUIAN

6

NEAMŢ-GILOVAN I. DANIELA FLOARE

Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă”, Cluj-Napoca

canto

Admis

Conf.dr. ANASTASIA BURUIAN

7

SCÂNTEIE LAURA EMILIA

Liceul de Arte „Sigismund Toduţă”, Deva, Hunedoara

Pian

Admis

Lect.dr.

DIANA BARB

8

CĂTINEAN I. RAMONA LĂCRĂMIOARA

Şcoala gimnazială de Muzică „Augustin Bena”, Cluj-Napoca

orgă

Admis

Lect.dr.

DIANA BARB

9

MORARU V. ELENA BIANCA

Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă”, Cluj-Napoca

pian

Admis

Prof.dr. VERONICA NEGREANU

10

NEGREANU P.M. CĂLINA MIRELA

Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă”, Cluj-Napoca

pian

Admis

Conf.dr.

MIHAELA GAVRIŞ

 

DIRECTOR D.S.P.P.,

Lect.univ.dr. SANDA ONUTZ

N. B. Pentru a lua legătura cu profesorii coordonatori vă rugăm să contactaţi secretariatul DSPP (Cleopatra Boboc) la nr.tel. 026-4591241, 4591242, 4591243 int. 113

 

ORDINEA INTRĂRII CANDIDAŢILOR LA COLOCVIUL DE ADMITERE, SERIA 2018-2020