• Formare și dezvoltare profesională
  • Cursuri postuniversitare
  • Cursuri de formare profesională

Formare și dezvoltare profesională

Cercetarea, alături de învăţământ, reprezintă principala activitate a comunităţii academice din cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima". Cercetarea se desfăşoară în direcţii specifice, corespunzătoare profilului instituţiei precum: creaţie muzicală, interpretare muzicală, cercetare ştiinţifică (muzicologică sau interdisciplinară), consultanţă şi expertiză în domeniu.


Academia sprijină cercetarea individuală în toate domeniile vieţii muzicale, iar prin programele instituţionale, sprijină echipe de cercetare la nivel local, naţional şi internaţional. Studenţii şi personalul didactic al Academiei sunt participanţi activi în cadrul a numeroase programe culturale internaţionale.

În anul universitar 2017-2018 se organizează următoarele cursuri postuniversitare: MANAGEMENT ARTISTIC, DIRIJAT, CANTO, INSTRUMENTE, ILUSTRATOR MUZICAL și următoarele cursuri de perfecționare: MAESTRU SUNET și REFERENT DE SPECIALITATE AȘEZĂMÂNT CULTURAL. Dosarele de înscriere se pot depune pe tot parcursul anului universitar. Pentru detalii, telefon 0264 591241 int. 195.

 

FORMAREA şi DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ reprezintă o preocupare importantă în dezvoltarea personalităţii, ce se realizează prin activităţi educative desfăşurate de-a lungul vieţii (lifelong learning) cu scopul de a spori cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele profesionale.

Dezvoltarea unui cadru flexibil şi transparent de formare continuă, bazat pe competenţe, va permite persoanelor să dobândească competenţele necesare accesului pe piaţa muncii, dar şi actualizarea şi perfecţionarea competenţelor, prin formare ulterioară, pentru a răspunde exigenţelor specifice locului de muncă sau pentru a se recalifica într-un nou sector ocupaţional.

Academia de Muzică „Gh. Dima" Cluj-Napoca, prin Centrul de Cercetare, Formare şi Dezvoltare Profesională organizează următoarele cursuri de formare și dezvoltare profesională:

- Cursuri de perfecționare  acreditate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi CNFPA (Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor):


Referent de specialitate aşezământ cultural

Maestru sunet

- Cursuri postuniversitare ce vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecționarea unor competențe din calificările universitare din domeniul muzical, cursuri avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

În conformitate cu prevederile legale (OM nr.3163/1 februarie 2012), în programele portuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă organizate de Academia de Muzică  „Gheorghe Dima”,  se utilizează sistemul de credite transferabile pentru următoarele cursuri:

Management artistic -15 credite

Dirijat -12 credite

Instrumente – 10 credite

Canto -10 credite

Ilustrator muzical -10 credite

 

CUM SE ORGANIZEAZĂ
Cursurile sunt structurate pe discipline, ce îmbină pregătirea teoretică cu cea practică, în forma faţă în faţă şi on-line. Pentru obţinerea Certificatului de Absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi CNFPA, participanţii vor susţine un examen de absolvire ce va consta într-un test grilă, pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi susţinerea unui proiect pregătit pe parcursul perioadelor de studiu, în baza cunoştinţelor şi a feed-back-ului primit în cadrul disciplinelor.

Pentru un program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă se va elibera un certificat de atestare a competențelor profesionale, însoțit de un supliment descriptiv al programului (conform OM.nr.5370/21 august 2012) în urma susținerii unui examen în care se verifică capacitatea de a aplica practic competențele dobândite în programul postuniversitar.

TIPUL PROGRAMELOR DE FORMARE
Cursuri de perfecţionare
Cursuri de formare și dezvoltare profesională

TEHNOLOGII EDUCAŢIONALE
Suporturile de curs aferente disciplinelor teoretice, precum şi orarul cursurilor pot fi achiziţionate de la Secretariatul CCFDP.  Pe lângă acestea, cursanţilor le sunt oferite materiale auxiliare:
- CD-uri ce conţin suporturile de curs
- materiale bibliografice

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE


Pentru înscrierea la cursurile de formare profesională/perfecționare participanţii trebuie să fie absolvenţi a formei de învăţământ liceal, cu Diplomă de Bacalaureat (conf. Legii Educației nr.1/2011) și să achite taxa aferentă cursului.

Pentru înscrierea la cursurile postuniversitare de formare și dezvoltare profesionalăcontinuă participanţii trebuie să fie absolvenţi care au finalizat cu diploma cel puțin studiile universitare de licență și să achite taxa aferentă cursului.

 

Cursuri postuniversitare

Pentru înscrierea la cursurile postuniversitare de formare și dezvoltare profesionalăcontinuă participanţii trebuie să fie absolvenţi care au finalizat cu diploma cel puțin studiile universitare de licență și să achite taxa aferentă cursului.

În urma programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă se va elibera un certificat de atestare a competențelor profesionale, însoțit de un supliment descriptiv al programului (conform OM.nr.5370/21 august 2012) în urma susținerii unui examen în care se verifică capacitatea de a aplica practic competențele dobândite în programul postuniversitar.

Suporturile de curs aferente disciplinelor teoretice, precum şi orarul cursurilor pot fi achiziţionate de la Secretariatul CCFDP.  Pe lângă acestea, cursanţilor le sunt oferite materiale auxiliare:
- CD-uri ce conţin suporturile de curs
- materiale bibliografice

Management artistic

Prezentare

Formular de înscriere

 

Dirijat

Prezentare

Formular de înscriere

 

Instrumente

Prezentare

Formular de înscriere

 

Canto

Prezentare

Formular de înscriere

 

Ilustrator muzical

Prezentare

Formular de înscriere

Cursuri de formare profesională

Pentru înscrierea la cursurile de formare profesională/perfecționare participanţii trebuie să fie absolvenţi a formei de învăţământ liceal, cu Diplomă de Bacalaureat (conf. Legii Educației nr.1/2011) și să achite taxa aferentă cursului.

Cursurile sunt structurate pe discipline, ce îmbină pregătirea teoretică cu cea practică, în forma faţă în faţă şi on-line. Pentru obţinerea Certificatului de Absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, participanţii vor susţine un examen de absolvire ce va consta într-un test grilă, pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi susţinerea unui proiect pregătit pe parcursul perioadelor de studiu, în baza cunoştinţelor şi a feed-back-ului primit în cadrul disciplinelor.

Suporturile de curs aferente disciplinelor teoretice, precum şi orarul cursurilor pot fi achiziţionate de la Secretariatul CCFDP.  Pe lângă acestea, cursanţilor le sunt oferite materiale auxiliare:
- CD-uri ce conţin suporturile de curs
- materiale bibliografice

 

Referent de specialitate aşezământ cultural

Prezentare

Formular de înscriere

Maestru sunet

Prezentare

Formular de înscriere