• Informații candidați
 • Calendar
 • Acte necesare

Informații candidați

 
 A D M I T E R E

Septembrie 2019

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI, CU FRECVENŢĂ

Pot participa la concursul de admitere absolvenţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au acces la examenul de admitere în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Regimul de studii al cetăţenilor străini este acelaşi cu cel al cetăţenilor români. Candidaţilor nu li se impune limită de vârstă.

Calendarul admiterii la Facultatea de Interpretare Muzicală:

 Înscrierile se vor face în perioada 2-3 septembrie 2019

Concursul de admitere se va desfăşura în perioada 5-7 septembrie 2019.

Broșură admitere masterat 2019

Probele concursului de admitere la Facultatea de Interpretare Muzicală:

 1. Interpretare muzicală - Instrumente
  Proba 1: Recital de minimum 1/2 oră, cu un repertoriu la alegerea candidatului. Programul de recital va fi executat din memorie, cu excepţia lucrării (lucrărilor) din sec.XX-XXI cu scriitură foarte dificilă;
  Proba 2: Susţinerea orală a proiectului propus. Proiectul propus – lucrare scrisă de aproximativ 4 pagini (depus în dosarul de înscriere) trebuie să conţină:
  a) tema proiectului şi argumentarea alegerii ei
  b) aspectele stilistice avute în vedere
  c) conţinutul şi obiectivele urmărite în proiect.
   
 2. Interpretare muzicală - Canto 
  Proba 1: Recital de minimum o jumătate de oră cu un repertoriu la alegerea candidatului. Programul de recital va fi executat din memorie.
  Proba 2: Susţinerea orală a proiectului propus. Proiectul propus – (sub forma unei lucrări scrise de aproximativ 4 pagini, depusă în dosarul de înscriere) trebuie să conţină:
  a) tema proiectului şi argumentarea alegerii acesteia
  b) lucrarea (operă, operetă, balet etc.) sau/şi repertoriul (vocal-simfonic sau cameral), avute în vedere
  c) structurarea conţinutului în capitole şi etape de realizare
  d) obiectivele urmărite
   
 3. Artele spectacolului muzical 
  Proba 1:
  • Regie teatru muzical
  Prezentarea unui spectacol propriu (înregistrat pe casetă video sau DVD) însoţită de comentariile candidatului referitoare la elaborarea acestuia.
  • Regie coregrafică
  Prezentarea unui spectacol propriu (înregistrat pe casetă video sau DVD) însoţită de comentariile candidatului referitoare la elaborarea acestuia.
  • Pedagogie coregrafică
  Prezentarea unei ore de studiu practic prin derularea momentelor de bară, mijloc, sărituri mici
  şi sărituri mari. Conţinutul cursului, în funcţie de anul de studiu, este la alegerea candidatului.
  Proba poate fi realizată practic, individual sau folosindu-se un material înregistrat (casetă video sau DVD).
  Proba 2: Susţinerea orală a proiectului propus. Proiectul propus – (sub forma unei lucrări scrise de aproximativ 4 pagini, depusă în dosarul de înscriere) trebuie să conţină:
  a) tema proiectului
  b) lucrarea (operă, operetă, balet etc.) sau/şi repertoriul (vocal-simfonic sau cameral), avute în vedere şi argumentarea alegerii acestora
  c) structurarea conţinutului în capitole şi etape de realizare
  d) obiectivele urmărite
   

Calendarul admiterii la Facultatea Teoretică:

 Înscrierile se vor face în perioada 2-3 septembrie 2019

Concursul de admitere se va desfăşura în perioada 5-7 septembrie 2019.

Brosura_admitere 2019

Admitere masterat 2019 FT

 

Calendar

 

CALENDAR

Concursuri de admitere la studii universitare de  masterat 2019

Facultatea de Interpretare Muzicală și Facultatea Teoretică

 

 

Master:

2-3 sept.: înscrieri admitere master

5-7 sept.: concurs admitere master

 

 

Începerea anului universitar: 30 septembrie 2019

 

 

 

Acte necesare

Înscrierea candidaţilor se face la secretariatele facultăţilor, pe baza unui dosar plic, ce va cuprinde:

fişă-tip de înscriere - care se primeşte de la secretariatele facultăţilor - completată şi semnată de către candidat;

- fişa de repertoriu. Fişa va cuprinde lucrările studiate în cei patru ani de studii universitare de licenţă şi va fi semnată de către profesorul de specialitate. Fişa nu se referă la lucrările prezentate în concurs. Acestea sunt menţionate în fişa-tip (care se primeşte la secretariat) - completată şi semnată de către candidat (doar Facultatea de Interpretare Muzicală);

- proiect (Facultatea de Interpretare Muzicală, Facultatea Teoretică - specializările: Compoziţie, Muzicologie, Dirijat)

- curriculum profesional;

- diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta şi foaia matricolă;

- diploma de licenţă (în original) sau adeverinţa de licenţă pentru absolvenţii promoţiei 2013 sau copie legalizată după diploma de licenţă pentru cei înscrişi la o altă specializare şi foaia matricolă;

- certificat de naştere în fotocopie (xerox);

- certificat de căsătorie în fotocopie (xerox), dacă este cazul;

- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;

- patru fotografii 3/4 (tip buletin de identitate, color);

- chitanţa care să ateste plata taxei de admitere în valoare de 150 RON (care se achită la casieria Academiei de Muzică). Taxa nu se returnează sub nici un motiv;*

 

Înscrierea candidaţilor este condiţionată de obţinerea mediei minime 7 (şapte) la examenul de licenţă.

La înscriere candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate (carte de identitate, paşaport).

 

*  Sunt scutiţi de plata taxei de admitere: copiii personalului didactic în activitate, copiii personalului auxiliar şi administrativ al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima", copiii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial.