• Informații candidați
  • Calendar
  • Broșură admitere
  • Acte necesare

Informații candidați

 

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA

Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879

www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

Facultatea Teoretica

CONCURS DE ADMITERE studii universitare de licenţă – septembrie 2019

7 locuri bugetate total pentru specializările

Muzicologie, Dirijat, Muzică, Muzică (în limba engeză)

 

1 loc bugetat pentru candidați romi (pentru toate specializările AMGD)

Înscrierile se vor face în ziua de 9 septembrie 2019, între orele 10-13, în sala 20 (etaj I).

Taxa de înscriere la admitere de 150 lei se achită la casierie (clădire corp B, parter).

La concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta). Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au acces la examenul de admitere în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Regimul de studii al cetăţenilor străini este acelaşi cu cel al cetăţenilor români. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor. Candidaţilor nu li se impune limită de vârstă.

           

 Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul facultăţii, pe baza următoarelor documente:

 - dosar-plic

- fişă-tip de înscriere - care se primeşte de la secretariatul facultăţii - completată şi semnată de către candidat;

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original; în cazul în care candidatul s-a înscris pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat va anexa o copie legalizată a acesteia şi copia legitimaţiei de concurs la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul Facultăţii Teoretice;

- foaia matricolă (original);

- certificat de naştere în fotocopie (xerox);

- cartea de identitate în fotocopie (xerox);

- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;

- patru fotografii ¾ cm.;

- pentru studenţii care se înscriu la a doua specializare/facultate:

- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat în copie legalizată (originalul rămâne la prima facultate), sau

- diploma de licenţă, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire, însoţită de fotocopie (xerox);

- certificat de căsătorie în fotocopie (xerox), dacă este cazul;

- chitanţa care să ateste plata taxei de admitere.

Numai pentru candidații la programul de studiu Muzică (în limba engleză) certificat de competență lingvistică în limba engleză sau adeverință privind calificativul minim B2 de la examenul de evaluare a competențelor lingvistice în limba engleză de la Bacalaureat (dacă este cazul).

Pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări în aceeaşi sesiune de admitere (în cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”), taxa de admitere se plăteşte o singură dată.

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere copiii personalului didactic și didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat, copiii cadrelor didactice şi ai personalului TESA al AMGD, copiii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial.

La înscriere candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate (buletin, paşaport).

La depunerea dosarului de înscriere, candidaţii vor primi legitimaţii de concurs, singurul act pe baza căruia vor avea acces în instituţie.

Candidaţii care doresc informaţii suplimentare privind probele de concurs sunt rugaţi să se adreseze secretariatului Facultății Teoretice,

după data de 2 septembrie 2019 !

Telefon secretariat: 0768 187260 sau 0264591241, int. 115 (între orele 10-14)           

e-mail secretariat:  facultatea.teoretica@amgd.ro

 

 Facultatea de Interpretare Muzicala: 

CONCURS DE ADMITERE studii universitare de licenţă - septembrie 2019

 

Specializări*

Nr. locuri bugetate

Nr.locuri cu taxă

Fagot

1

 

0

Corn

2

 

Trombon/Tuba

1

Artele spectacolului muzical

1

1

Total:

5

1

locuri pentru romi

1 pt. toate specializările AMGD

 

 

* în cazul în care nu se prezintă candidați instrumentele precizate în tabel, se vor putea înscrie pe aceste locuri și candidați de la alte instrumente (specializări).

Înscrierile se vor face în perioada 9 septembrie 2019, între orele 10-13, în sala 22 (secretariatul Facultății de Interpretare Muzicală)

Taxa de înscriere la admitere de 150 lei se achită la casierie, între orele 9-11 și 12-13,30 (cladire corp B, parter)

 La concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta).

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot participa şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

Candidaţilor nu li se impune limită de vârstă.

Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul facultăţii, pe baza următoarelor:

- dosar-plic

- fişă-tip de înscriere - care se primeşte de la secretariatul facultăţii - completată şi semnată de către candidat;

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original; în cazul în care candidatul s-a înscris pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat va anexa o copie legalizată a acesteia şi copia legitimaţiei de concurs la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul Facultăţii de Interpretare Muzicală;

- foaia matricolă

- certificat de naştere în fotocopie (xerox);

- carte de identitate în fotocopie (xerox)

- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie; pt.specializarea canto: adeverinţă de la medicul foniatru

- patru fotografii ¾ cm.;

- pentru studenţii care se înscriu la a doua specializare/facultate:

- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat în copie legalizată (originalul rămâne la prima facultate), sau

- diploma de licenţă, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire, însoţită de fotocopie (xerox);

- certificat de căsătorie în fotocopie (xerox), dacă este cazul;

- chitanţa care să ateste plata taxei de admitere.

Pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări în aceeaşi sesiune de admitere (în cadrul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima"), taxa de admitere se plăteşte o singură dată.

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii cadrelor didactice şi ai personalului TESA al AMGD, copiii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial. La înscriere candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate (carte de identitate, paşaport).

 La depunerea dosarului de înscriere, candidaţii vor primi legitimaţii de concurs, singurul act pe baza căruia vor avea acces în instituţie.

Probele concursului de admitere se vor anunţa în timp util!

Candidaţii care doresc informaţii suplimentare privind probele de concurs sunt rugaţi să se adreseze la secretariat !

 telefon secretariat 0768 187256            e-mail secretariat  simona.fodor@amgd.ro

 

Calendar

CALENDAR

Concursuri de admitere 2019:

 

Licență sesiunea I :

16-19 iulie: înscrieri admitere licenţă

22-26 iulie: concurs admitere licenţă Facultatea de Interpretare Muzicală

29 iulie-1 august: concurs admitere licenţă Facultatea Teoretică

24-27 iulie: înscrieri admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

29 iulie-1 august: concurs admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

 

Licență sesiunea II :

9 sept.: înscrieri admitere licenţă

10-11-12 sept.:  concurs admitere licenţă – toate facultățile

 

9 sept.:  înscrieri admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

10-11-12 sept.: concurs admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

  

Începerea anului universitar: 30 septembrie 2019

 

 

 

Broșură admitere

Brosura admitere licenta Facultatea de Interpretare 2020

Broşură admitere Facultatea Teoretică 2020

Broșură admitere - Muzică EN. 2019

Brosura admitere 2019 - Piatra Neamt

Pregatiri admitere 2019 FT

Precizări privind admiterea cetățenilor romăni la specializarea Muzică (în limba engleză), cu privire la competența lingvistică:
 
- se acceptă calificativul minim B2 de la examenul de evaluare a competențelor lingvistice în limba engleză de la Bacalaureat;
- pentru candidații care nu au susținut probă de limba engleză la Bacalaureat sau nu au obținut rezultatul minim B2, se vor organiza testări ale abilităților de limbă engleză în zilele de marti, 17 iulie, orele 14 si joi, 19 iulie, orele 14.

 

 

Acte necesare

Înscrierea candidaţilor se face la secretariatele facultăţilor, pe baza unui dosar ce va cuprinde:

- fişa-tip de înscriere - care se primeşte de la secretariatele facultăţilor - completată şi semnată de către candidat;

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original (sau adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, dacă diploma nu a fost încă eliberată); în cazul în care candidatul s-a înscris pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat va anexa o copie legalizată a acesteia şi copia legitimaţiei de concurs la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul la care se face înscrierea;

- foaia matricolă (în original);

- carte de identitate în fotocopie (xerox);

- certificat de naştere în fotocopie (xerox);

- certificat de căsătorie în fotocopie (xerox), dacă este cazul;

- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie (pt. candidaţii de la specializarea canto – examen foniatric);

- patru fotografii 3/4 color (tip buletin de identitate);

- pentru studenţii care se înscriu la a doua specializare/facultate:

- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat în copie legalizată (originalul rămâne la prima facultate), sau

- diploma de licenţă, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire, însoţită de fotocopie (xerox);

- diplome de laureat, concursuri în fotocopie (xerox) - doar pt. Facultatea de Interpretare Muzicală;

- chitanţa care să ateste plata taxei de admitere;

- un dosar plic

La înscriere candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate (buletin, paşaport).

La depunerea dosarului de înscriere, candidaţii vor primi legitimaţii de concurs, singurul act pe baza căruia vor avea acces în instituţie.

Pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări în aceeaşi sesiune de admitere (în cadrul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima"), taxa de admitere se plăteşte o singură dată. 

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere copiii personalului didactic în activitate, copiii personalului auxiliar şi administrativ al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima", copiii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial.