• Informații candidați
 • Calendar
 • Programarea Examenelor de admitere 2020
 • Rezultate Admitere 2020
 • Informații importante pentru candidații admiși la Facultatea de Interpretare Muzicală
 • Broșură admitere
 • Acte necesare

Informații candidați

IMPORTANT!

Candidati inscrisi FT 2020 (în urma transferului dosarelor candidaților care nu au reușit la Facultatea de Interpretare Muzicală)

Număr locuri - Facultatea Teoretică

 

 NOU!!!  

AICI GĂSIȚI MAI MULTE INFORMAȚII ȘI GHIDUL PENTRU ADMITERE: Ghid-În-6-Pași-Pentru-Admitere

 

Aici găsiți materiale muzicale (dicteuri, solfegii, broșuri) și informații utile pentru admitere: https://resurseadmitereanmgd.home.blog/

 

La concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta).

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au acces la examenul de admitere în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Regimul de studii al cetăţenilor străini este acelaşi cu cel al cetăţenilor români. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

Candidaţilor nu li se impune limită de vârstă.

 

Pentru mai multe informații:

Facultatea de Interpretare Muzicală - Instrumente

40 264 591241, int. 117 / simona.fodor@amgd.ro

Facultatea de Interpretare Muzicală - Canto și Artele Spectacolului Muzical

40 264 591241, int. 117 / andreea.roya@amgd.ro

Facultatea Teoretică 

40 264 591241, int. 115 / facultatea.teoretica@amgd.ro

Extensie – Filiala din Piatra Neamţ

40 233 237596 / facultateademuzica@yahoo.com

 

Calendar

Licență sesiunea I :

13-17 iulie înscrieri admitere licenţă
20-25 iulie concurs admitere licenţă Facultatea de Interpretare Muzicală

 • 20 iulie - proba tehnică: studii și game
 • 21 iulie - teorie 
 • 23 iulie - proba de interpretare

27-29 iulie concurs admitere licenţă Facultatea Teoretică
13-17 iulie înscrieri admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ
27-29 iulie concurs admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ


Licență sesiunea II :

10-11 sept. înscrieri admitere licenţă sesiunea II
14-17-sept. concurs admitere licenţă sesiunea II – toate facultățile
14-15 sept. înscrieri admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ
16-17-sept. concurs admitere licenţă Extensia Piatra Neamţ

Programarea Examenelor de admitere 2020

Desfășurare probe Concurs de Admitere – Facultatea Teoretică

LUNI, 27 IULIE 2020, ora 9.00 – Proba 1. Test de teoria muzicii și dictat muzical

MARȚI, 28 IULIE 2020, ora 9.00 – Proba 2. Solfegiu și Vocalitate

MIERCURI, 29 IULIE 2020, ora 8.00 – Proba 3. Compoziție (de specialitate)

MIERCURI, 29 IULIE 2020, ora 10.00 – Proba 3. Muzicologie (de specialitate)

MIERCURI, 29 IULIE 2020, ora 11.00 – Proba 3. Dirijat (de specialitate)

Accesul la probe se va face pe platforma ZOOM. Datele de conectare (Username și Parolă) și programarea vor fi transmise prin e-mail tuturor candidaților. Pentru orice nelămurire vă rugăm să vă adresați secretariatului Facultății Teoretice: facultatea.teoretica@amgd.ro

Rezultate Admitere 2020

FACULTATEA DE INTERPRETARE MUZICALĂ

 • Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL

REZULTATE FINALE

 

 • Specializarea INTERPRETARE MUZICALĂ / CANTO

REZULTATE FINALE

 

 • Specializarea INTERPRETARE MUZICALĂ / INSTRUMENTE

REZULTATE FINALE 

 

 

FACULTATEA TEORETICĂ

 REZULTATE FINALE

 

Candidați români de pretutindeni

REZULTATE FINALE în urma confirmărilor și a capacității de școlarizare 

Informații importante pentru candidații admiși la Facultatea de Interpretare Muzicală

URGENT!!!

De trimis cererile de mai jos, până LUNI 27.07.2020, orele 15, la adresa de e-mail dicai_dcsp@amgd.ro, împreună cu confirmarea locului - chitanța ce atestă achitarea taxei de înmatriculare în valoare de 100ron, în contul ANMGD nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal 4722471, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cu precizarea „taxă de înmatriculare pentru Facultatea de Interpretare Muzicală”

Vă rugăm să specificați în subiectul mail-ului: Facultatea de Interpretare și Specializarea (instrumentul).

 

Cerere profesor instrument - Departamentul de Instrumente cu Coarde, Suflători şi Percuţie

Cerere profesor instrument - Departamentul de Instrumente cu Claviatură și Ansambluri Instrumentale

Cerere muzică de cameră

24 Iulie 2020 - 13:35

Broșură admitere

Anexă la Broşura de Admitere pentru desfăşurarea examenelor online - Facultatea de Interpretare Muzicală

Broşură admitere licență Facultatea Teoretică 2020

Metodologie pentru desfășurarea on-line a concursului de admitere la studii universitare de licență - Facultatea Teoretică

Brosură admitere licență Piatra Neamț 2020

Broșură admitere - Muzică EN. 2020

 

 Precizări privind admiterea cetățenilor romăni la specializarea Muzică (în limba engleză), cu privire la competența lingvistică:

 
- se acceptă calificativul minim B2 de la examenul de evaluare a competențelor lingvistice în limba engleză de la Bacalaureat;
- pentru candidații care nu au susținut probă de limba engleză la Bacalaureat sau nu au obținut rezultatul minim B2, se vor organiza testări ale abilităților de limbă engleză în zilele de marti, 17 iulie, orele 14 si joi, 19 iulie, orele 14.

 

 

Acte necesare

Înscrierea candidaților pentru Facultatea de Interpretare Muzicală, se face pe baza transmiterii dosarului de înscriere pe adresa de e-mail, cât și pe link-ul de mai jos aferent specializării pentru care optezi:
CANTO și ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL: dcasm@amgd.ro și https://forms.gle/jVS2c6GhhKC2uccC7
INSTRUMENTE: dicai_dcsp@amgd.ro și https://forms.gle/bMw7xhLSLGPUNog18

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente, ce vor fi trimise atât pe adresa de e-mail, cât și pe formularul atașat prin link!
- fişa-tip de înscriere
- diploma de bacalaureat/diploma echivalentă cu aceasta/adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, dacă diploma nu a fost încă eliberată*
- foaia matricolă;*
- carte de identitate;*
- certificat de naştere;*
- certificat de căsătorie, dacă este cazul;*
- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie (iar pentru candidaţii de la specializarea canto – examen foniatric);*
- patru fotografii 3/4 color (tip buletin de identitate);*
- adresa de e-mail a candidatului;
- link-urile de YouTube, salvate într-un document Word, care vor conține înregistrarea video a fiecărei probe, filmată continuu, fără întreruperi, dintr-un unghi care să permită o perspectivă clară asupra candidatului;
diplome de laureat, concursuri (fotocopie xerox);*
chitanţa care să ateste plata taxei de admitere în valoare de 140 RON, în contul ANMGD nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal 4722471, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cu precizarea „taxă de înscriere la admitere pentru Facultatea de Interpretare Muzicală”;*
- declarație pe proprie răspundere pentru autenticitatea actelor și înregistrărilor video prezentate la dosar;*

Pentru studenţii care se înscriu la a doua specializare/facultate:
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat în copie legalizată (originalul rămâne la prima facultate), sau diploma de licenţă, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire, însoţită de fotocopie (xerox);*

* Pentru înscriere documentele vor fi puse sub formă scanată/fotografiată, iar originalele se vor depune la secretariatul Facultății de Interpretare Muzicală, la o dată ce va fi comunicată ulterior.

 

 

Înscrierea candidaților pentru Facultatea Teoretică, se face pe baza transmiterii dosarului de înscriere pe adresa de e-mail: facultatea.teoretica@amgd.ro, cuprinzând următoarele documente:
- fișă-tip de înscriere
- diploma de bacalaureat/diploma echivalentă cu aceasta/adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, dacă diploma nu a fost încă eliberată;*
- foaia matricolă;*
- certificat de naştere;*
- cartea de identitate;*
- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;*
- fotografie recentă (portret, jpg); patru fotografii 3 /4 cm;*
certificat de căsătorie – dacă este cazul;*
chitanţa care să ateste plata taxei de admitere/dovada plată, în valoare de 140 RON, în contul ANMGD nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal 4722471, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cu precizarea „taxă de înscriere la admitere pentru Facultatea Teoretică”;*
declarație pe proprie răspundere, atestând faptul că toate copiile depuse la dosar sunt conforme cu originalul.*

Pentru studenţii care se înscriu la a doua specializare/facultate:
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat sau - diploma de licenţă, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire;*   

* Pentru înscriere documentele vor fi puse sub formă scanată/fotografiată, iar originalele se vor depune la secretariatul Facultății Teoretice, la o dată ce va fi comunicată ulterior.

 

Pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări în aceeaşi sesiune de admitere (în cadrul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima"), taxa de admitere se plăteşte o singură dată.

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere copiii personalului didactic în activitate, copiii personalului auxiliar şi administrativ al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima", copiii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial.