• Informații candidați
  • Calendar
  • Broșură
  • Acte necesare

Informații candidați

Tipologia studiilor universitare de doctorat din cadrul Şcolii doctorale „Sigismund Toduţă”

a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca

 
Domeniul: MUZICĂ (doctorat ştiinţific şi doctorat profesional)


Subdomenii:

MUZICOLOGIE (doctorat ştiinţific)
Direcţii de cercetare: istoriografie, teoria muzicii, stilistică muzicală, estetică muzicală, etnomuzicologie (folclor), pedagogie muzicală

STILISTICA CREAŢIEI MUZICALE (doctorat profesional)
Direcţii de cercetare: compoziţie

STILISTICA INTERPRETĂRII MUZICALE (doctorat profesional)
Direcţii de cercetare: interpretare instrumentală, interpretare vocală, dirijat

ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL (doctorat profesional)
Direcţii de cercetare: regie de operă, regie coregrafică, pedagogie coregrafică

Calendar

Înscrieri: 4-7 septembrie 2017, Interval orar 10,00-14,00 , cam. 26

Concursul de admitere: 11, 12, 13 septembrie 2017

11 sept. 2017 – Proba scrisă (proba 1) (Istoria muzicii/ istoria spectacolului muzical-teatral /istoria genurilor instrumental-orchestrale şi a interpretării instrumentale istoria genurilor vocale, vocal-instrumentale şi vocal-simfonice şi a interpretării vocale/ istoria spectacolului muzical)*

12  sept. 2017 - Prezentarea unui portofoliu de activitate pe subdomenii/ recital (proba 2)

13 sept. 2017 - Susţinerea proiectului de cercetare doctorală (proba 3)

OBS: Proiectul de cercetare doctorală (proba 3) aferent temei de doctorat pentru care candidează trebuie depus  în format tipărit (5 exemplare) şi în format pdf

Numărul de locuri finanţate de de la bugetul de stat pentru:

-  forma de învăţământ cu frecvenţă (cu bursă) – 7

-  forma de învăţământ frecvenţă redusă (fără bursă) - 7

 Pentru informaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de doctorat vă puteţi adresa la: cam.26, tel. 0264 596983, secretar Cleopatra Boboc.

 

*Tipologia studiilor universitare de doctorat din cadrul Şcolii doctorale „Sigismund Toduţă” a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca

Acte necesare

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

 

1. cerere tip de înscriere cu menţionarea domeniului, tipului şi  formei  de doctorat şi opţiunea privind conducătorul de doctorat;

2. curriculum vitae semnat ;

3. memoriu de activitate semnat;

4. lista lucrărilor ştiinţifice, creaţiilor artistice şi/sau repertoriul interpretativ;

5. copie legalizată după certificatul de naştere;

6. copie legalizată după certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui;

7. copie legalizată după diploma de bacalaureat;

8. copii legalizate după: diploma de licenţă şi foaia matricolă corespunzătoare;

9. copii legalizate după: diploma de masterat şi foaia matricolă corespunzătoare, în cazul candidaţilor care au absolvit acest nivel universitar ;

10. copie după buletin/carte de identitate;

11. certificat de competenţă lingvistică;

12. proiectul de cercetare doctorală aferent temei de doctorat pentru care candidează, în format tipărit (5 exemplare) şi în format pdf

13. portofoliul de activitate conform art. 15, pct.2 din  Regulamentul privind concursul  de admitere la studii universitare de  doctorat sesiunea septembrie 2013:

a) Muzicologie / Stilistica creaţiei muzicale / Stilistica interpretării muzicale - dirijat
– portofoliu de realizări profesionale, pe profil (compoziţii, studii, concerte/spectacole, proiecte etc.) 

b) Stilistica interpretării muzicale - interpretare instrumentală:
– înregistrări din recital/concert pe suport DVD (cu durata de minimum 30 min) sau recital de minimum 30 min. Lucrările trebuie să acopere cel puţin două stiluri muzicale diferite.

c) Stilistica interpretării muzicale - interpretare vocală:
– înregistrări din recital/concert/spectacol pe suport DVD (cu durata de minimum 30 min) sau recital de minimum 20 min. Lucrările trebuie să acopere cel puţin două stiluri muzicale diferite.

d) Artele spectacolului muzical
– portofoliu de realizări profesionale (înregistrări spectacole pe suport DVD, proiecte, studii etc.)

14. chitanţa care atestă plata taxei de înscriere la examenul de admitere (cuantumul taxei de înscriere este de 250 lei);

15. dosar plic;

 

Se vor depune 2 dosare cu acelaşi conţinut din care unul va fi copia celui care conţine actele legalizate.

Pentru informaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de doctorat vă puteţi adresa, din data de 26 august 2013, d-nei secretar Cleopatra Boboc, cam.26, tel. 0264 596983.