• Informații candidați
  • Calendar
  • Broșură
  • Acte necesare

Informații candidați

Ordinea intrării candidaţilor la proba de susţinere a proiectului de cercetare doctorală

 

SUBIECTE ADMITERE DOCTORAT 2019

 

În atenţia candidaţilor la concursul de admitere la studii universitare de doctorat sesiunea septembrie 2019

Rezultatele Probei 1 (Evaluarea CV-ului profesional) se vor afișa luni, 9 septembrie 2019 ora 8,00.

Proba scrisă (Proba 2) se va desfăşura luni, 9 septembrie 2019, la ora 9,00, sala 36

Candidaţii trebuie să fie prezenţi în sala de examen la ora 8, 30 cu buletinul / cartea de identitate şi pix/stilou cu pastă/ cerneală albastră.

Subiectele pentru proba scrisă se vor afişa sâmbătă, 7 septembrie 2019, ora 9,00 la avizier.

Rezultatele fiecărei probe vor fi comunicate în aceeași zi cu desfășurarea probei

 

 

Tipologia studiilor universitare de doctorat din cadrul Şcolii doctorale „Sigismund Toduţă”

a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca

 
Domeniul: MUZICĂ (doctorat ştiinţific şi doctorat profesional)


Subdomenii:

MUZICOLOGIE (doctorat ştiinţific)
Direcţii de cercetare: istoriografie, teoria muzicii, stilistică muzicală, estetică muzicală, etnomuzicologie (folclor), pedagogie muzicală

STILISTICA CREAŢIEI MUZICALE (doctorat profesional)
Direcţii de cercetare: compoziţie

STILISTICA INTERPRETĂRII MUZICALE (doctorat profesional)
Direcţii de cercetare: interpretare instrumentală, interpretare vocală, dirijat

ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL (doctorat profesional)
Direcţii de cercetare: regie de operă, regie coregrafică, pedagogie coregrafică

REGULAMENT ADMITERE DOCTORAT 2019

CALENDAR ADMITERE DOCTORAT 2019

AMGD - SCOALA DOCTORALA_GRILA DE EVALUARE CV

Cifra de scolarizare doctorat 2019-2020

Anunt competenta lingvistica

 

Calendar

 

ACADEMIA DE MUZICA "GHEORGHE DIMA"  organizează  CONCURS DE ADMITERE LA  STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT : 

– septembrie 2019- 


Calendarul concursului de admitere:
Înscrieri: 2-5 septembrie 2019
Interval orar 10,00-14,00 , cam. 26
Concursul de admitere: 9-12 septembrie 2019
9 sept. 2019 - Proba scrisă (proba 1) (Istoria muzicii/ istoria spectacolului muzical-teatral /istoria genurilor instrumentalorchestrale şi a interpretării instrumentale istoria genurilor vocale, vocal-instrumentale şi vocal-simfonice şi a interpretării vocale/ istoria spectacolului muzical)* - Evaluarea CV-ului profesional al candidaților

10, 11 sept. 2019 - Depunerea contestațiilor pentru proba scrisă și rezolvarea contestațiilor 12 sept. 2019 - Susţinerea proiectului de cercetare doctorală (proba 3) OBS. Proiectul de cercetare doctorală (proba 3) aferent temei de doctorat pentru care candidează trebuie depus în format tipărit (5exemplare) şi în format pdf (1 exemplar pe CD)


*Tipologia studiilor universitare de doctorat din cadrul Şcolii doctorale „Sigismund Toduţă” a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca

Domeniul: MUZICĂ (doctorat ştiinţific şi doctorat profesional)

Subdomenii: MUZICOLOGIE (doctorat ştiinţific)
Direcţii de cercetare: istoriografie, teoria muzicii, stilistică muzicală, estetică muzicală, etnomuzicologie (folclor), pedagogie muzicală

STILISTICA CREAŢIEI MUZICALE (doctorat profesional) Direcţii de cercetare: compoziţie STILISTICA INTERPRETĂRII MUZICALE (doctorat profesional) Direcţii de cercetare: interpretare instrumentală, interpretare vocală, dirijat ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL (doctorat profesional) Direcţii de cercetare: regie de operă, regie coregrafică, pedagogie coregrafică, regie de teatru muzical  

 CALENDAR ADMITERE DOCTORAT 2019

 

Acte necesare

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat:1. Cetăţenii români, etnici români şi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate (1) cu studiile de licenţă (2) masterat efectuate în România

a) cerere tip de înscriere cu menţionarea domeniului, tipului şi formei de doctorat şi opţiunea privind conducătorul de doctorat;

b) curriculum vitae semnat ;

c) memoriu de activitate semnat;

d) lista lucrărilor ştiinţifice, creaţiilor artistice şi/sau repertoriul interpretativ;

e) certificatul de naştere;

f) certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui;

g) diploma de bacalaureat;

h) diploma de licenţă şi foaia matricolă corespunzătoare;

i) diploma de masterat şi foaia matricolă corespunzătoare, în cazul candidaţilor care au absolvit acest nivel universitar;

j) buletin/carte de identitate;

k) certificat de competenţă lingvistică (3);

l) proiectul de cercetare doctorală aferent temei de doctorat pentru carecandidează, în format tipărit;

m) portofoliul de activitate conform art. 15, pct.2 din Regulamentul de admitere

n) chitanţa care atestă plata taxei de înscriere la examenul de admitere (cuantumul taxei de înscriere este de 250 lei);

o) dosar plic;

Se vor depune 2 dosare cu acelaşi conţinut din care unul va fi copia celui care conţine actele originale. Copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de persoana desemnată în acest sens.

Diplomele şi foile matricole corespunzătoare pot fi înlocuite, în cazul absolvenţilor din anul universitar când are loc concursul de admitere la doctorat, cu adeverinţe în care este menţionată media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere. În acest scop candidaţii vor prezenta la secretariatul Şcolii doctorale dosarul de înscriere (cu documentele prevăzute în anexa 1) .2. Cetăţenii străini din state terţe UE:

a) cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile, în două exemplare (Anexa 2);

b) diploma de bacalaureat (sau echivalentă) - copie şi traducere legalizată, în două exemplare;

c) diploma de licenţă (sau echivalentă) - copie şi traducere legalizată, în două exemplare;

d) diploma de master (sau echivalentă) - copie şi traducere legalizată, în două exemplare;

e) foile matricole (suplimente la diplomă) aferente studiilor efectuate – cópii şi traduceri legalizate;

f) certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată, în două exemplare;

g) copia paşaportului – valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;

h) un document de la serviciul consular al ţării de provenienţă a candidatului, din care să rezulte grafia corectă a numelui acestuia cu caractere latine;

i) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

j) certificat de competenţă lingvistică (cu recunoaştere internaţională obţinut în ultimii doi ani);

k) certificat care atestă cunoaşterea limbii române sau diploma de absolvire a cursului pregătitor de limba română;

l) declaraţie prin care a luat la cunoştinţă că, în cazul în care actele se dovedesc necorespunzătoare, va fi exmatriculat fără restituirea taxelor de şcolarizare achitate;

m) curriculum vitae;

n) memoriu de activitate;

o) lista lucrărilor ştiinţifice, creaţiilor artistice şi/sau repertoriul interpretativ;

p) proiectul de cercetare doctorală aferent temei de doctorat pentru care candidează, în format tipărit;

q) portofoliul de activitate conform art. 15, pct.2 din prezentul Regulament;

r) chitanţa care atestă plata taxei de înscriere la examenul de admitere (cuantumul taxei de înscriere este de 250 lei) ;

s) dosar plic.

Cetăţenii străini din state terţe UE vor depune dosarul de candidatură la secretariatul Şcolii doctorale.

 

(1) candidați din Republica Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Republica Ucraina, Republica Ungară și Diaspora.

(2) Vezi art. 8 din Regulamentul de admitere

(3) Testarea competenţei pentru limbile engleză şi italiana se poate face şi la Academia de Muzică „Gh. Dima” 

 

Anexa 1

Anexa 2