• Informații candidați
 • Calendar
 • Rezultate admitere
 • Metodologie
 • Acte necesare

Informații candidați

Se pot înscrie la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

Se mai pot înscrie cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N. înainte de înscrierea candidaţilor, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.

Cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţiile abilitate de M.E.N. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român.

Un candidat poate opta pentru cel mult două programe de studii pe care le desfăşoară, indiferent de instituţiile de învăţământ pe care le oferă.

 

 LOCURI SCOASE LA CONCURS

Pentru anul universitar 2018/2019 cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă prin învățământ la distanță este:
 

 

Facultatea

Domeniul

Specializarea

Durata (ani)

Credite

Nr.de locuri

Interpretare muzicală

Muzică

Canto

4

240

50

Muzică

Instrumente

4

240

50

Teoretică

Muzică

Muzică

3

180

50

Media aritmetică dintre media generală de absolvire a liceului şi media generală de la bacalaureat, constituie media finală de selecţie.

 Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Media de absolvire a liceului;
 2. Media generală de la bacalaureat;
 3. Media la o disciplină muzicală.

Calendar

CALENDARUL ADMITERII: 


 Sesiunea II - septembrie 2018:

17-21 septembrie 2018 - înscrierea candidaţilor

22 septembrie 2018 - prelucrarea datelor

23 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor 

 Înscrierea candidaţilor de face la secretariatul D.I.D.F.R. din cadrul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca, str. Ion I.C.Brătianu, nr.25.

Informaţii la numărul de telefon 0264 598 958 de luni până vineri între orele 12.00 - 14.00 sau la adresa de mail decid_amgd@yahoo.com sau decid@amgd.ro

Rezultate admitere

Rezultate Admitere Canto

Rezultate Admitere Instrumente

Rezultate Admitere Muzica 

Canto septembrie 2018

Instrumente septembrie 2018

 

Candidații admiși în anul I de studiu, an univeristar 2018/2019 sunt rugați să se prezinte vineri 5 octombrie 2018 ora 14 în Sala Studio pentru deschiderea anului universitar. Prima întâlnire de cursuri va avea loc în perioada 5-7 octombrie 2018. Candidați respinși sunt rugați să se prezinte la secretariatul DIDFR pentru ridicarea dosarelor în perioada  10-28 septembrie 2018.

 

 

Acte necesare

Înscrierea candidaţilor se poate face la sediul D.I.D. al Academiei de Muzică şi necesită următoarele documente:

 1. Fişa de înscriere;
 2. Chitanţa care dovedeşte plata taxei de admitere (150 de lei). Angajaţii şi copiii angajaţilor Academiei de Muzică, precum şi copiii personalului didactic în activitate sunt scutiţi numai de la plata taxelor de admitere (pentru o singură specializare) şi vor avea acte doveditoare. Plata taxei de înscriere se poate face fie prin mandat poştal (de la toate oficiile poştale din tara) sau prin ordin de plata (prin bancă) în contul Academiei de Muzică RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX cont deschis la Trezoreria Cluj. Cod fiscal: 4722471;
 3. Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă (copie legalizată); 
 4. Certificatul de naştere (copie legalizată);
 5. Adeverinţă medicală tip;
 6. Patru fotografii tip buletin de identitate;
 7. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 8. Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu, care doresc să urmeze o a doua specializare/colegiu (copie legalizată);
 9. Adeverinţa loc de muncă;
 10.  Carte de identitate / Buletin de identitate
 11. Dovada absolvirii unei școli sau liceu de specialitate, (pentru candidații la specializarea Interpretare muzicală – Instrumente).