• Informații candidați
 • Calendar
 • Rezultate admitere
 • Metodologie
 • Acte necesare

Informații candidați

 • Se pot înscrie la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
 • Se mai pot înscrie cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N. înainte de înscrierea candidaţilor, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.
 • Cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţiile abilitate de M.E.N. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român.
 • Un candidat poate opta pentru cel mult două programe de studii pe care le desfăşoară, indiferent de instituţiile de învăţământ pe care le oferă.
 • Pentru anul universitar 2019/2020 cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă prin învățământ la distanță este:

 

Facultatea

Domeniul

Specializarea

Durata (ani)

Credite

Nr.de locuri

Interpretare muzicală

Muzică

Canto

4

240

50

Muzică

Instrumente

4

240

50

Teoretică

Muzică

Muzică

3

180

50

 

 • Media aritmetică dintre media generală de absolvire a liceului şi media generală de la bacalaureat, constituie media finală de selecţie.
 • Criterii de departajare în caz de medii egale:
 1. Media de absolvire a liceului;
 2. Media generală de la bacalaureat;
 3. Media la o disciplină muzicală.

Locurile rămase libere nu se distribuie de la o specializare la alta.

Calendar

Sesiunea I - înscrieri - iulie 2019:

16-19 iulie - înscrierea candidaţilor

Sesiunea II înscrieri/rezultate - septembrie 2019:

9-13 septembrie 2019 - înscrierea candidaţilor;

16-17 septembrie 2019 – prelucrarea dosarelor depuse în sesiunile iulie și septembrie;

18 septembrie 2019 - afişarea rezultatelor

19 septembrie 2019 – depunerea contestațiilor;

20 septembrie 2019 – afișarea rezultatelor finale după depunerea contestațiilor.

Înscrierea candidaţilor de face la secretariatul D.I.D.F.R. din cadrul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca, str. Ion I.C.Brătianu, nr.25.

Informaţii la numărul de telefon 0264 598 958 de luni până vineri între orele 11.00 -

14.00 sau la adresa de mail decid_amgd@yahoo.com sau decid@amgd.ro

 

 

Rezultate admitere

 

 

 

 

Acte necesare

Înscrierea candidaţilor se poate face la sediul DIDFR al Academiei de Muzică şi necesită următoarele documente:

 1. Fişa de înscriere;
 2. Chitanţa care dovedeşte plata taxei de admitere (150 de lei). Angajaţii şi copiii angajaţilor Academiei de Muzică, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi numai de la plata taxelor de admitere (pentru o singură specializare) şi vor avea acte Plata taxei de înscriere se poate face fie prin mandat poştal (de la toate oficiile poştale din tara) sau prin ordin de plata (prin bancă) în contul Academiei de Muzică RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX cont deschis la Trezoreria Cluj. Cod fiscal: 4722471;
 3. Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă (copie legalizată);
 4. Certificatul de naştere (copie legalizată);
 5. Adeverință medicală tip; 
 1. Patru fotografii tip buletin de identitate;
 2. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 3. Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu, care doresc să urmeze o a doua specializare/colegiu (copie legalizată);
 4. Adeverință loc de muncă;
 1. Copie Carte de identitate / Buletin de identitate
 2. Contractul anual de studii, contractul de şcolarizare, completate cu toate datele, şi semnate;
 3. Dovada absolvirii unei școli sau liceu de specialitate, școala populară de artă sau alte instituții de profil (pentru candidații de la specializarea Interpretare muzicală – Instrumente).