Prima Pagina / Oferta educaţională / Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic / Prezentare

Prezentare

 

Director: Prof. univ.dr. MARIA TIMARIU

 

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic al Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” Cluj-Napoca  s-a înfiinţat ca entitate academică şi profesională distinctă în 23 septembrie  2000 şi asigură pregătirea  psihopedagogică  şi metodică a viitoarelor cadre didactice, precum şi perfecţionarea pregătirii psihopedagogice si  metodice a profesorilor din învăţământul preuniversitar.  Acest departament are în structura sa metodicieni din  catedrele componente ale Facultăţii de Interpretare muzicală, Facultăţii Teoretice şi Facultăţii de Artă Scenică.

De oferta Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic beneficiază atât studenţii înscrişi la Facultăţile Academiei de Muzică din Cluj, studenţii de la Facultatea de Muzică Piatra Neamţ, studenţii admişi la studii de licenţă prin Învăţământ la distanţă (I.D.), precum şi absolvenţii acestor structuri.

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic are rolul primordial de a forma competenţele profesiei de cadru didactic conform standardelor ocupaţionale cuprinse în actuala reformă a învăţământului:

- făcându-se legătura cu pregătirea iniţială  de specialitate realizată în facultăţile Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, direcţiile de formare ale D.S.P.P. corespund specialităţilor pentru care Academia de Muzică are competenţe;

- planurile de învăţământ sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi sunt astfel concepute încât fiecare student să obţină competenţe în specialitatea (specialităţile) pentru care a optat;

 

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic:

- certifică, prin cursuri în regim postuniversitar, competenţe în aceleaşi direcţii şi absolvenţilor proveniţi din alte instituţii de învăţământ superior;

- asigură perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin stagii de pregătire şi evaluare în vederea acordării definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I;

- realizează stagii de formare periodică şi continuă a personalului din învăţământul preuniversitar care îşi propun parcurgerea unor teme de actualitate din domeniul didacticilor de specialitate în vederea formării de noi abilităţi necesare învăţământului activ interdisciplinar, transdisciplinar;

- atât formarea iniţială cât şi diferitele stagii de perfecţionare sunt integrate deja sistemului naţional de credite transferabile.

 

În calitate de Centru de perfecţionare, D.S.P.P. realizează activităţile de certificare pentru toate modalităţile de formare continuă.

D.S.P.P. organizează programe de cercetare didactică în care sunt incluşi colaboratorii mentori şi formatori din şcolile de aplicaţie (şcoli generale şi Licee cu specific artistic) în cadrul practicii pedagogice a studenţilor.

D.S.P.P. organizează activităţi de cercetare pedagogică post universitară şi de creaţie muzicală în cadrul programului Atelier de creaţie muzicală pentru copii în colaborare cu doctoranzii de la linia de creaţie muzicală şi studenţii de la cursurile de masterat, pe teme concrete din programele şcolare actualizate.

D.S.P.P. organizează, anual, programul de cercetare intitulat Atelierul Naţional  de didactică muzicală „Artă şi educaţie” cu participarea cadrelor didactice din universităţile şi facultăţile de profil din ţară.