• Școala doctorală Sigismund Toduță
  • Doctorat
  • Teze de abilitare
  • Teze de doctorat

Școala doctorală Sigismund Toduță

Istoric

În anul 1938, compozitorul şi muzicologul Sigismund Toduţă a obţinut titlul doctor în muzicologie la Pontificio Istituto di Musica Sacra din Roma, institut de mare prestigiu ce fiinţează şi astăzi sub auspiciile directe ale Sfântului Scaun. Lucrarea lui Toduţă a fost una de analiză muzicală complexă realizată asupra unui manuscris muzical italian din perioada Renaşterii, descoperit, transcris, studiat şi interpretat de către acesta. Copia manuscrisului respectiv, a lucrării de doctorat şi a certificatelor şi titlurile acordate de către Institutul Pontifical se află în arhiva Academiei de Muzică din Cluj.

Pe baza memoriului de fundamentare iniţiat de Sigismund Toduţă şi a diplomei sale de doctor, Ministerul Învăţământului a aprobat înfiinţarea în anul 1968 a Doctoratului în muzicologie, prima şcoală doctorală românească în domeniu funcţionând în cadrul Conservatorului de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj.

În acord cu practica timpului, acest doctorat a fost unul de consacrare, deosebit de selectiv sub aspectul calităţii cercetării, tematicii, amplorii, caracterului ştiinţific, originalităţii ideatice şi viziunii de sinteză a acesteia. Tipologia era aceea a doctoratului ştiinţific, titulatura fiind Doctorat în muzicologie. Printre cei care au obţinut în perioada 1970-1990 titlul de doctor în muzicologie la şcoala doctorală clujeană întemeiată şi condusă de Sigismund Toduţă se numără personalităţi recunoscute pe plan naţional şi internaţional ale componisticii şi muzicologiei româneşti, între ei aflându-se cei care, după 1990, au întemeiat la rândul lor şcoli doctorale la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (1990) şi la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi (1997).

 

Actualitate

În prezent studiile universitare de doctorat se desfăşoară  în conformitate cu prevederile  Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi Codului studiilor universitare de doctorat, H.G. nr. 681/2011.

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” este instituţie organizatoare de doctorat (I.O.S.U.D.), având în componenţă Şcoala doctorală „Sigismund Toduţă”. Această organizează şi desfăşoară programe de doctorat de tip doctorat ştiinţific şi doctorat profesional, conferind titlul de doctor în muzică.

Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Academia de Muzică „Gheorghe Dima”; scopul acestora constând în dezvoltarea competenţelor în realizarea cercetării ştiinţifice/creaţiei artistice. Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor, ceea ce asigură capacitatea de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate.

 

 Doctorat

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” este instituţie organizatoare de doctorat (I.O.S.U.D.), având în componenţă Şcoala doctorală „Sigismund Toduţă”. Această organizează şi desfăşoară programe de doctorat de tip doctorat ştiinţific şi doctorat profesional, conferind titlul de doctor în muzică.

Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Academia de Muzică „Gheorghe Dima”; scopul acestora constând în dezvoltarea competenţelor în realizarea cercetării ştiinţifice/creaţiei artistice. Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor, ceea ce asigură capacitatea de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate.

 

Conducători de doctorat

Plan de învăţământ

Redactarea și tehnoredactarea textelor stiinţifice

 

 

Contact:

Email: conscluj@gmail.comcleoboboc@yahoo.com 

Phone:  40 264591241

Teze de abilitare

Doctorand: CONSTANTINIU THEODOR

 Comparaţia şi clasificarea folclorului vocal românesc sub noi perspective analitice - Investigarea computaţională a corpusului Romanian Folksong Database 

Rezumatul tezei -eng.

Rezumatul tezei

Afis sustinere.

 

 

Conf.univ. Marius Budoiu

Managementul scenei și arta didactică vocală în seolul XXI

Rezumatul tezei - eng.

Curriculum vitae

Lista de lucrări

Fişa de îndeplinire a standardelor minimale

Anexa - Fişa de îndeplinire a standardelor minimale

Componenţa comisiei de specialitate

 

 

Doctorand: Mizgan-Daniu Mircea-Ciprian

Colinda cu tematică mitologică - sursă de inspiraţie pentru creaţia corală transilvană

Rezumatul tezei - eng

Rezumatul tezei - ro

Curriculum vitae

Afis sustinere

 

 

Prof.univ.dr. Ardelean Ioan

Tratatele de pedagogie vocală, importanța și necesitatea studierii lor în învățământul superior de cânt

Rezumatul tezei

Curriculum vitae

Lista de lucrări

Fişa de îndeplinire a standardelor minimale

Componenţa comisiei de specialitate

Afis sustinere

 

 

Lect.univ.dr. Demian Nicoleta-Cristina

 De la balet la performance coregrafic – un parcurs profesional

Rezumatul tezei

Curriculum vitae

Lista de lucrări

Fişa de îndeplinire a standardelor minimale

Anexa - Fişa de îndeplinire a standardelor minimale

Componenţa comisiei de specialitate

Afis sustinere abilitare

 

 

 Prof.univ.dr. Elena Chircev

Între neume și portativ - repere ale evoluției profesionale

Rezumatul tezei

Curriculum vitae

Lista de lucrări

Fişa de îndeplinire a standardelor minimale

Componenţa comisiei de specialitate

Afiş susţinere

  

 

Prof.univ.dr. Adriana Bera

Rațional şi emoțional în interpretarea muzicală - repere ale unui traseu profesional

Rezumatul tezei

Curriculum vitae

Lista de lucrări

Fişa de îndeplinire a standardelor minimale

Componenţa comisiei de specialitate

Afiş susţinere

 

  

Conf.univ.dr. Ecaterina Banciu

Deschideri interdisciplinare în cercetarea muzicologică. De la clasici şi romantici la creaţia arhetipală a compozitorilor clujeni

Rezumatul tezei

Curriculum vitae

Lista de lucrări

Fişa de îndeplinire a standardelor minimale

Componenţa comisiei de specialitate

Afiş susţinere

 

 

Conf.univ.dr. Elena Maria Șorban

Muzicologie academică şi publică

Rezumatul tezei

Curriculum vitae

Lista de lucrări

Fişa de îndeplinire a standardelor minimale

Componenţa comisiei de specialitate

Afiş susţinere

 

 

Conf.univ.dr. Anca Mihuţ

Regia teatrului de operă. De la clasa de operă la scena operei

Rezumatul tezei

Curriculum vitae

Lista de lucrări

Fişa de îndeplinire a standardelor minimale

Afiş susţinere

 

Teze de doctorat

BARBU, Ovidiu-Ioan, Aspecte electroacustice ale esteticii timbrului muzical (2013) BĂLAN, Oana, Repere stilistice în lucrările pentru pian solo de Sigismund Toduţă (2012)

BERENGEA, Cristina (căs. Şuteu), Periegeză, exegeză şi hermeneutică în critica muzicală

BLAJINSCHI, Uliana, Avangarda muzicală rusă (2012)

CAPĂTĂ, Mirela, Fenomenul Ştefan Ruha, virtuoz şi simbol al artei violonistice a secolului xx (2011)

CĂTUNA, Elena (căs. Boancă), Personalităţi ale artei muzicale: compozitorul Vasile Herman(2013)

CECLAN Corina, Despre receptarea muzicii din perspectiva psihologiei contemporane: aspecte cognitive şi corelate emoţionale (2015)

CESA-GOJE, Mihaela, Rolul numitorului comun în configurarea actului interpretativ (2012)

CHERECHEŞ, Lavinia (căs. Craiu), Opţiuni tehnico-interpretative ale cântăreţului contemporan: între tehnica tradiţională şi tehnica extinsă (2013)

CIOBAN, Adrian, Creaţia muzicală pentru oboi  a secolului XX. Aspecte tehnice şi interpretative(2013)

CONSTANTIN, Cristina-Alina, Abordarea repertoriului violonistic din perspectiva tehnicilor de educaţie somatică (2013)

CONŢIU, Loredana, Real şi virtual în procesul didactic de educaţie muzicală (2012)

CRIŞU, Ioana, Clara Schumann: Interpret, muzicican, compozitor (2013)

DAVA, Diana Cătălina (căs. Barb), Mesajul valoric în interpretarea muzicii româneşti contemporane – Creaţia concertantă pentru pian de Aurel Stroe, Sigismund Toduţă, Ede Terenyi (2012)

FEKETE, Adel, Preghiera în rolurile feminine din operele lui Giuseppe Verdi (2013)

GARAI, Zsolt, Originea şi dezvoltarea genului de toccată în literatura pentru orgă (2013)

GHEJU, Lucian Ioan, Transcripţia şi aranjamentul pentru pian (2013)

GHILEA, Ligia , Relaţia dintre muzică şi imagine în regia contemporană de operă (2013)

GOCAN, Ileana (căs. Maier), Abordarea limbajului muzical contemporan din perspectiva pedagogiei flautului (2013)

GRIGORUŢ, Cristina, Ipostaze pianistice în creaţia lui Maurice Ravel (2013)

HAPLEA, Horea Mihai, Elemente ale stilisticii interpretative în concertele pentru pian de Ludwig van Beethoven (2012)

INCZE, Katalin, Retorica vocalităţii între declamaţie şi cânt, fundament al expresiei muzical-teatrale (2011)

NEGRU, Simona Daniela, Arta cântului teatral (2011)

MARINESCU, Mihaela Sanda, Modernitate şi avangardism la interferenţa secolelor XIX - XX(2011)

MĂLĂNCIOIU, Gabriel, Aspecte ale relaţiei sacru-profan în lucrările proprii (2011)

OŢEL, Victoria, Viaţa muzicală în Basarabia secolului XX. Creaţia violonistică (2012)

PETAC, Silvestru Dorel, Contexte ale dansului tradiţional românesc (2012)

POP, Matei, Rigoare şi libertate în elaborarea secţiunii dezvoltare a formei de sonată - cu referire la creaţia simfonică a clasicilor vienezi (2012)

POPESCU, Marius Alexandru, Relaţia solist acompaniator – sincronizări estetico-artistice (2012)

POTYO, Bela Istvan, Creaţia de mise romano-catolice a compozitorilor transilvăneni, secolele 18-19 (2012)

PUŞCAŞ, Andreea Cristina, Mutaţii estetice în arhetipurile interpretării muzicale (2013)

RĂDULESCU, Daniela Livia, Evoluţia comparată a şcolilor de canto italiană, germană, franceză, americană şi rusă (2011)

ROŞCA, Mădălina (căs. Dorgo), Emoţie, emotivitate, trac în interpretarea muzicală (2013)

RUSU, Ioana (căs. Baalbaki), Teoria arabă a muzicii în tratatele lui al-Fārābī şi Ibn Sīnā (Avicenna) (2013)

ŞUŞMAN, Dragoş Ioan, Monografia muzicii culte româneşti din zona Sebeş-Alba (2013)

TRANDAFIR, Rodica, Explorarea dimensiunii temporale a muzicii – muzica românească din a doua jumătate a secolului XX (2012)

TRIFAN, Ştefan-Emil, Muzica solistică pentru violoncel şi lăută a lui Johann Sebastian Bach în repertoriul chitarei moderne. Probleme şi soluţii ale procesului de aranjament idiomatic (2012)

UNGUREANU-PAMFIL, Mihail Şerban, Predica de pe munte. Despre axioma sentimentului religios comunicat prin muzică (2013)