• Informații candidați
  • Calendar
  • Broșură admitere
  • Acte necesare

Informații candidați

 

NOU!!! Programarea pregătirilor pentru admitere la Facultatea Teoretică - 17 iunie

Programarea pregătirilor pentru admitere la Facultatea Teoretică - 10 iunie

Programarea pregătirilor pentru admitere la Facultatea de Interpretare Muzicală - Instrumente

Programarea pregătirilor pentru admitere la Facultatea de Interpretare Muzicală - Canto și ASM

 

Aici găsiți materiale muzicale (dicteuri, solfegii, broșuri) și informații utile pentru admitere: https://resurseadmitereanmgd.home.blog/

 

La concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta).

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au acces la examenul de admitere în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Regimul de studii al cetăţenilor străini este acelaşi cu cel al cetăţenilor români. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

Candidaţilor nu li se impune limită de vârstă.

 

Pentru mai multe informații:

Facultatea de Interpretare Muzicală - Instrumente

40 264 591241, int. 117 / [email protected]

Facultatea de Interpretare Muzicală - Canto și Artele Spectacolului Muzicalr

40 264 591241, int. 117 / [email protected]

Facultatea Teoretică 

40 264 591241, int. 115 / [email protected].ro

Extensia Piatra Neamţ

40 233 237596 / [email protected]

 

Calendar

Sesiunea I

10-15 iulie 2023 înscrierea candidaților

17-21 iulie 2023 susținerea probelor de admitere Facultatea de Interpretare Muzicală

19-21 iulie 2023 susținerea probelor de admitere Facultatea Teoretică

 

Sesiunea II

1-2 septembrie 2023 înscrierea candidaților

4-8 septembrie 2023 Admitere Facultatea de Interpretare Muzicală și Facultatea Teoretică

 

Calendarul concursului de admitere – Extensia Piatra Neamț

Sesiunea I

17-21 iulie 2023 înscrierea candidaților

24-28 iulie 2023 Admitere Extensia Piatra -Neamț

Sesiunea II

4-8 septembrie 2023 înscrierea candidaților

11-15 septembrie 2023 Admitere Extensia Piatra -Neamț

Broșură admitere

2023

Broşură admitere licenţă Facultatea de Interpretare Muzicală 2023

Regulamentul concursului de admitere la studii universitare de licență (FIM)

Broşură admitere licenţă Facultatea Teoretică 2023

Regulamentul concursului de admitere la studii universitare de licență (FT)

Broșură admitere licență Piatra Neamț 2023

 

*

 

2022

Broşură admitere licenţă Facultatea de Interpretare Muzicală 2022

Broşură admitere licenţă Facultatea Teoretică 2022

Broșură admitere licență Piatra Neamț 2022

 

*

 

2021

Broșură admitere licență Facultatea de Interpretare Muzicală 2021

Broșură admitere licență Facultatea Teoretică 2021

Metodologie pentru desfășurarea on-line a concursului de admitere la studii universitare de licență pe durata menținerii măsurilor de distanțare socială, în sesiunile iulie și septembrie 2021

Broșură admitere licență Piatra Neamț 2021

Regulament admitere Extensia Piatra-Neamț

Broșură admitere - Muzică EN 2021

Precizări privind admiterea cetățenilor români la specializarea Muzică (în limba engleză), cu privire la competența lingvistică:

- se acceptă calificativul minim B2 de la examenul de evaluare a competențelor lingvistice în limba engleză de la Bacalaureat;
- pentru candidații care nu au susținut probă de limba engleză la Bacalaureat sau nu au obținut rezultatul minim B2, se vor organiza testări ale abilităților de limbă engleză Vineri, 16 Iulie 2021, de la ora 12.00, pe zoom; avem rugămintea ca în momentul trimiterii dosarului de înscriere să precizați în e-mail calificativul obținut.
 

Acte necesare

  • FACULTATEA DE INTERPRETARE MUZICALĂ 

- Fişa-tip de înscriere – care se primește de la secretariatele facultății, completată și semnată de către candidat;

- Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original (sau adeverința eliberată de liceu, în care se menționează media generală de la bacalaureat, dacă diploma nu a fost încă eliberată); în cazul în care candidatul s-a înscris pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat va anexa o copie legalizată a acesteia şi copia legitimaţiei de concurs de la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul la care se face înscrierea;

- Foaia matricolă (în original);

- Carte de identitate în fotocopie (xerox);

- Certificat de naştere în fotocopie (xerox);

- Certificat de căsătorie în fotocopie (xerox), dacă este cazul; 

- Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie (candidații de la specializarea canto – examen foniatric); 

- Patru fotografii 3/4 color (tip buletin de identitate); 

- Pentru studenţii care se înscriu la a doua specializare/facultate:
     a) Adeverință din care să rezulte calitatea de student și diploma de bacalaureat în fotocopie (originalul rămâne la prima facultate) sau
     b) Diploma de licență, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire în fotocopie (xerox);

- Diplome de laureat (de la concursuri) în fotocopie (xerox);

- Chitanţa care să ateste plata taxei de admitere;

- Dosar plic.

 

Pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări în aceeaşi sesiune de admitere în cadrul ANMGD, taxa de admitere se plăteşte o singură dată.

Sunt scutiți de plata taxei de admitere următorii:
- Copiii personalului didactic în activitate;
- Copiii personalului auxiliar și administrativ al ANMGD;
- Copiii orfani de ambii părinți și cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 140 RON se achită în contul casieriei ANMGD: RO35 TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal 4722471, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cu precizarea taxă de înscriere la admitere pentru Facultatea Teoretică/Facultatea de Interpretare Muzicală sau la CASIERIA ANMGD situată la parter, corp B.

 

 

  • FACULTATEA TEORETICĂ

 - Dosar plic

- Fişă-tip de înscriere – care se primește de la secretariatul facultății, completată și semnată de către candidat;

- Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original; în cazul în care candidatul s-a înscris pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat va anexa o copie legalizată a acesteia și copia legitimației de concurs de la prima facultate, care autentifică se autentifica după original de către secretariatul Facultății Teoretice;

- Foaia matricolă (în original);

- Certificat de naştere în fotocopie (xerox);

- Carte de identitate în fotocopie (xerox);

- Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;

- Patru fotografii ¾ cm;

- Pentru studenţii care se înscriu la a doua specializare/facultate:
     - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat în copie legalizată (originalul rămâne la prima facultate), sau
     - diploma de licenţă, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire, însoțită de fotocopie (xerox);

- Certificat de căsătorie în fotocopie (xerox), dacă este cazul;

- Chitanţa care să ateste plata taxei de admitere.

 

Pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări în aceeaşi sesiune de admitere în cadrul ANMGD, taxa de admitere se plăteşte o singură dată.

Sunt scutiți de plata taxei de admitere următorii:
- Copiii personalului didactic în activitate;
- Copiii personalului auxiliar și administrativ al ANMGD;
- Copiii orfani de ambii părinți și cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 140 RON se achită în contul casieriei ANMGD: RO35 TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal 4722471, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cu precizarea taxă de înscriere la admitere pentru Facultatea Teoretică/Facultatea de Interpretare Muzicală sau la CASIERIA ANMGD situată la parter, corp B.