• Informații candidați
  • Calendar
  • Broșură admitere
  • Acte necesare

Informații candidați

La concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta). 
La concursul de admitere pot candida cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în ţările de domiciliu se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N. La admitere cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de M.E.N.

Candidaţilor nu li se impune limită de vârstă.

Pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări în aceeaşi sesiune de admitere (în cadrul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima"), taxa de admitere se plăteşte o singură dată.

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii cadrelor didactice şi ai personalului TESA al AMGD, copiii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial. La înscriere candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate (carte de identitate, paşaport).

La depunerea dosarului de înscriere, candidaţii vor primi legitimaţii de concurs, singurul act pe baza căruia vor avea acces în instituţie.

 

  • A D M I T E R E iulie-august 2017 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ / Facultatea Teoretică
     

Cursuri de pregătire gratuite pentru proba de Solfegiu şi testul de Teoria muzicii-Dictat muzical:

sâmbătă, 11 martie 2017, ora 11, sala 39
sâmbătă, 18 martie 2017, ora 11, sala 39
sâmbătă, 25 martie 2017, ora 11, sala 39
sâmbătă, 1 aprilie 2017, ora 11, sala 39
sâmbătă, 8 aprilie 2017, ora 11, sala 39
sâmbătă, 6 mai 2017, ora 11, sala 39

In cazul în care vor exista solicitări se pot organiza cursuri de pregătire şi în zile de vineri. De asemenea, în cazul în care vor exista solicitări, se vor organiza cursuri de pregătire şi pentru specializarea muzică (în limba engleză).


e-mail secretariat: gabriela.vaida@amgd.ro

 

Calendar

Facultatea de Interpretare Muzicală

Calendarul admiterii:

Sesiunea I - iulie 2017

- 18-21 iulie - Înscrieri la concurs

- 24-27 iulie - Susţinerea probelor de concurs

În cazul existenţei unor locuri neocupate se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.

 


Facultatea Teoretică

Calendarul admiterii:

Sesiunea I - iulie 2017

- 18-21 iulie - Înscrieri la concurs

- 31 iulie-2 august - Susţinerea probelor de concurs

În cazul existenţei unor locuri neocupate se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.

 

 

Extensia Piatra Neamţ

Calendarul admiterii:

Sesiunea I - iulie 2017

- 24-28 iulie - Înscrieri la concurs

- 31 iulie-3 august - Susţinerea probelor de concurs

În cazul existenţei unor locuri neocupate se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.

Acte necesare

Înscrierea candidaţilor se face la secretariatele facultăţilor, pe baza unui dosar ce va cuprinde:

- fişa-tip de înscriere - care se primeşte de la secretariatele facultăţilor - completată şi semnată de către candidat;

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original (sau adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, dacă diploma nu a fost încă eliberată); în cazul în care candidatul s-a înscris pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat va anexa o copie legalizată a acesteia şi copia legitimaţiei de concurs la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul la care se face înscrierea;

- foaia matricolă (în original);

- carte de identitate în fotocopie (xerox);

- certificat de naştere în fotocopie (xerox);

- certificat de căsătorie în fotocopie (xerox), dacă este cazul;

- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie (pt. candidaţii de la specializarea canto – examen foniatric);

- patru fotografii 3/4 color (tip buletin de identitate);

- pentru studenţii care se înscriu la a doua specializare/facultate:

- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat în copie legalizată (originalul rămâne la prima facultate), sau

- diploma de licenţă, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire, însoţită de fotocopie (xerox);

- diplome de laureat, concursuri în fotocopie (xerox) - doar pt. Facultatea de Interpretare Muzicală;

- chitanţa care să ateste plata taxei de admitere;

- un dosar plic

La înscriere candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate (buletin, paşaport).

La depunerea dosarului de înscriere, candidaţii vor primi legitimaţii de concurs, singurul act pe baza căruia vor avea acces în instituţie.

Pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări în aceeaşi sesiune de admitere (în cadrul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima"), taxa de admitere se plăteşte o singură dată. 

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere copiii personalului didactic în activitate, copiii personalului auxiliar şi administrativ al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima", copiii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial.