• Informații candidați
  • Calendar
  • Metodologie
  • Acte necesare

Informații candidați

Se pot înscrie la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

 Se mai pot înscrie cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.C.Ş. înainte de înscrierea candidaţilor, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.

Cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţiile abilitate de M.E.N.C.Ș Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român.

Un candidat poate opta pentru cel mult două programe de studii pe care le desfăşoară, indiferent de instituţiile de învăţământ pe care le oferă.

Candidaţii care doresc să se înscrie la specializare Interpretare muzicală - Instrumente sunt obligaţi să facă dovada studiului instrumentului respectiv cel puţin 8 ani într-o instituţie de învăţămât vocaţional preuniversitar.

 

LOCURI SCOASE LA CONCURS

Pentru anul universitar 2016/2017 cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă este:

Facultatea

Domeniul

Specializarea

Durata (ani)

Credite

Nr.de locuri

Interpretare muzicală

Muzică

Canto

4

240

30

Muzică

Instrumente

4

240

50

Teoretică

Muzică

Pedagogie muzicală

3

180

50

Media aritmetică dintre media generală de absolvire a liceului şi media generală de la bacalaureat, constituie media finală de selecţie.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

  1. Media de absolvire a liceului;
  2. Media generală de la bacalaureat;
  3. Media la o disciplină muzicală.

Criterii de departajare în caz de medii egale pentru licenţiaţi:

  1. Media generală a anilor de studiu de la prima facultate;
  2. Media examenului de licenţă.

Calendar

CALENDARUL ADMITERII:

Sesiunea I - iulie 2016:

22-28 iulie 2016 - înscrierea candidaţilor

28-29 iulie 2016 - prelucrarea datelor

29 iulie 2016 - afişarea rezultatelor

Sesiunea II - septembrie 2016:

12-22 septembrie 2016 - înscrierea candidaţilor

23 septembrie 2016 - prelucrarea datelor

23 septembrie 2016 - afişarea rezultatelor

Înscrierea candidaţilor de face la secretariatul D.I.D. din cadrul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca, str. Ion I.C.Brătianu, nr.25, corp B sala S7, între orele 11-14 în zilele lucrătoare ale săptămânii.

Informaţii la numărul de telefon 0264 598 958 de luni până vineri între orele 12.00 - 14.00 sau la adresa de mail decid_amgd@yahoo.com sau decid@amgd.ro

 

Metodologie

 

 ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PRIN ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

An universitar 2016/2017

 

         1. Cadru juridic

Organizarea concursului de admitere la Departamentul de Învăţământ la Distanţă, sesiunea iulie 2016 şi septembrie 2016 se realizează pe baza regulamentelor generale elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice sub îndrumarea Comisiei de admitere a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima" Cluj-Napoca.

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative care reglementează admiterea în învăţământul superior:

a)  Legea nr.288/2004 privind Organizarea studiilor universitare;

b)  Ordin Nr. 3107 din 27 ianuarie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016 – 2017

c)  H.G. nr. 1011/08.10.2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior;

d)  OM 6251/19.11.2012 Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de învăţământ la distanta si cu frecventa redusa la nivelul învăţământului superior

e)  Carta AMGD Cluj-Napoca şi regulamentele anexe acesteia.

Potrivit principiului autonomiei universitare, organizarea admiterii este de competenţa Senatului Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”. Admiterea se organizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au în structură specializări acreditate şi specializări care au obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie.

Concursul de admitere la Programele de studiu prin învăţământ la distanţă se desfăşoară pe baza Regulamentului D.I.D. care cuprinde condiţiile de înscriere la concurs, actele necesare înscrierii, perioada de înscriere şi criteriile de selecţie pentru absolvenţii de liceu, criterii de departajare pentru candidaţii cu medie egală pe ultimul loc, criterii de selecţie pentru licenţiaţi, criterii de departajare pentru candidaţii licenţiaţi cu medie egală pe ultimul loc, criterii specifice pentru premianţii la olimpiade, alte condiţii specifice.

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare specializare. Media minimă de admitere este 5.00.

Acte necesare

DATE PRIVIND ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

 

Înscrierea candidaţilor se poate face la sediul D.I.D. al Academiei de Muzică şi necesită următoarele documente:

1. Fişa de înscriere  completată cu toate datele;

2. Chitanţa care dovedeşte plata taxei de admitere - 150 de lei. Angajaţii şi copiii angajaţilor Academiei de Muzică, precum şi copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat) sunt scutiţi numai de la plata taxelor de admitere (pentru o singură specializare) şi vor avea acte doveditoare. Plata taxei de înscriere se poate face fie prin mandat poştal (de la toate oficiile poştale din tara) sau prin ordin de plata (prin bancă) în contul Academiei de Muzică RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX cont deschis la Trezoreria Cluj. Cod fiscal: 4722471

3. Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă (copie legalizată); La înscriere vor fi prezentate si actele în original.

4. Certificatul de naştere (copie legalizată);

5. Adeverinţă medicală tip;

6. Patru fotografii tip buletin de identitate;

7. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);

8. Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu, care doresc să urmeze o a doua specializare/colegiu (copie xerox);

9. Adeverinţa loc de muncă;

10. Copie Carte de identitate / Buletin de identitate